1. Головна
  2. Кафедра економіки

Кафедра економіки

Бондар Юлія Анатоліївна

завідувач кафедри,

кандидат економічних наук, доцент

У 2002 році закінчила Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси».

У 2019 році здобула другу вищу освіту у ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» за спеціальністю «Право».

З 2006 по 2010 роки навчалась в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У 2011 році захистила дисертацію «Внутрішній аудит в органах Пенсійного фонду України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2018 році пройшла стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2020 році успішно склала іспит та отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

Автор 55 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 4 монографії, 3 навчально-методичні посібники, 2 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: державні та міжнародні фінанси, внутрішній аудит, міжнародні економічні відносини, інвестиційний менеджмент.


Верхоглядова Наталія Ігорівна

професор кафедри,

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України,

Академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії

В 1979 році закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Економіка і організація гірничої промисловості».

В 2005 році захистила дисертацію «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

В 2007 році присвоєно вчене звання професора.

Член спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), член редакційної колегії трьох наукових фахових видань з економічних наук (м. Київ, м. Дніпро, м. Одеса). Під науковим керівництвом Верхоглядової Н.І. підготовлено 3 доктора та 20 кандидатів економічних наук.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 18 монографій, 11 підручників та навчально-практичних посібників з грифом МОН, 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

Коло наукових інтересів: формування фінансово-економічного потенціалу; державне регулювання механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.


Рубан Валентина Миколаївна 

доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент 

У 1977 р. закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «Економіка». 

З 1980 по 1983 роки навчалась в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія». 

У 1984 році захистила дисертацію «Матеріальна зацікавленість у системі госпрозрахункових відносин підприємств» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 1991 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2020 році пройшла стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2020 році успішно склала іспит та отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 3 монографії, 3 навчально-методичні посібники, 2 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: людський капітал, інтелектуалізація праці у соціальній сфері, економіко-демографічні аспекти збереження та розвитку трудового потенціалу суспільства.


Міхно Інеса Сергіївна

доцент кафедри,

кандидат економічних наук

У 2013 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Економічна кібернетика». 

З 2014 по 2017 роки навчалась в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». 

У 2018 році захистила дисертацію «Організаційно-економічні засади утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

У 2018 році пройшла стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

Автор 35 наукових і науково-методичних праць (в тому числі публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: економіко-математичне моделювання, інформаційні технології в економіці та екології, інвестиційний менеджмент, суспільний добробут та якість життя населення.