1. Головна
  2. Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Гуцалюк Олексій Миколайович

завідувач  кафедри,

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України

У 2010 році з відзнакою закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ. 

У 2019 році здобув ступінь вищої освіти магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті. 

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2020 році пройшов стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2020 році успішно склав іспит та отримав міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 7 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.


Бойко Олена Володимирівна

професор кафедри,

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України

У 1998 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2009 році здобула другу вищу освіту в магістратурі Класичного приватного університету за спеціальністю «Державна служба».

У 2016 році закінчила докторантуру і захистила дисертацію «Науково-методологічні основи розвитку ринку транспортних послуг країни» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2016 році пройшла стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2019 році успішно склала іспит та отримала міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 5 монографій, 3 навчально-методичні посібники, 3 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні та прикладні проблеми управління розвитком підприємств базових галузей національної економіки.

 


Гаврилова Наталія Валеріївна

доцент кафедри, 

кандидат економічних наук, доцент

У 1996 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Облік, контроль  і аналіз господарської діяльності».

З 2005 по 2009 роки навчалась в аспірантурі Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит».

У 2010 році захистила дисертацію «Методи управління інвестиційною діяльністю підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 35 наукових і науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання, менеджмент стратегічного розвитку підприємства.


Дідовець Ірина Володимирівна

доцент кафедри,

кандидат економічних наук, доцент

У 1996 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка та управління».

З 2003 по 2006 роки навчалась в аспірантурі Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

У 2007 році захистила дисертацію «Підвищення ефективності управління об’єктами нерухомості територіальної громади міста» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 3 монографії, 2 навчально-методичні посібники, 2 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc). 

Коло наукових інтересів: аспекти підвищення ефективності управління розвитком і конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах трансформацій і змін.