+38 044 338 00 43

Європейська юридична школа

Головним завданням Навчально-наукового інституту «Європейська юридична школа» є підготовка правників спроможних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної науки і практики, оволодівши достатнім рівнем правової культури та правової свідомості, які відповідно до програм будуть здатні ефективно впливати на становлення громадянського суспільства в розбудову правової держави.

Навчання в Навчально-науковому інституті «Європейська юридична школа» проводиться за освітніми програми для здобуття ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право».

Програми забезпечують отримання студентами базових знань та основних первинних практичних навичок щодо:

  • адміністративно-правової діяльності судових, правоохоронних органів та адвокатської діяльності;
  • формування і розвитку їхньої компетенції у галузі медичного права;
  • фундаментальних знань та практичних навичок з теорії та практики європейського, міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

Випускники підготовлені в межах освітніх програм мають можливість працювати за спеціальністю в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного спрямування, так і тих, що функціонують у різноманітних сферах суспільного життя.

У Навчально-науковому інституті «Європейська юридична школа» освітній процес забезпечують наступні кафедри:

  • Кафедра публічноправових дисциплін
  • Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін
  • Кафедра порівняльного правознавства та європейського права

Випускові кафедри: кафедра публічноправових дисциплін, кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін, кафедра порівняльного правознавства та європейського права.

.

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюєтьсяза галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право» на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Бакалаврська програма «Право»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр. Бакалавр права

Офіційна назва освітньої програми

Право

Форми навчання

Денна, заочна

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Цикл/рівень

HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Галузь знань 81 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Магістерська програма «Право»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр. Магістр права

Офіційна назва освітньої програми

Право

Форми навчання

Денна, заочна

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін 1,4 роки

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-ENEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень

Передумови

Наявність освітнього ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Галузь знань 81 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Кафедра публічноправових дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізації:«Суд. Прокуратура. Адвокатура») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни галузевих правових наук:

Бакалавр

«Судові та правоохоронні органи»

«Адвокатура та прокуратура України»

«Основи прокурорської діяльності»

«Правовий статус та функції прокуратури»

«Організація адвокатури та адвокатська діяльність»

«Адміністративне право та процес»

«Адміністративна діяльність»

«Кримінальне право»

«Кримінальне процесуальне право»

«Призначення покарання і кваліфікація злочинів»

«Кримінологія»

«Криміналістика»

«Кримінально-виконавче право»

«Нотаріат України»

«Нотаріальний процес»

«Антикорупційне законодавство»

«Конкурентне право»

«Корпоративне право»

«Муніципальне право»

«Право інтелектуальної власності»

Магістр

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу»

«Актуальні проблеми адміністративного права та процесу»

«Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України»

«Правові засади адміністративної діяльності»

«Актуальні проблеми виконавчого процесу в Україні»

«Інструменти альтернативного вирішення спорів»

«Сучасні проблеми процесуальних зловживань зі сторони органів досудового розслідування, прокуратури та суду»

«Приватна детективна діяльність та її зв’язок із судочинством»

«Теорія кримінально-правової кваліфікації злочинів»

«Діяльність органів юстиції України»

Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізації: «Медичне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни галузевих правових наук:

Бакалавр

«Конституційне право України»

«Теорія держави та права»

«Загальна історія держави і права»

«Історія вчень про державу та право»

«Аграрне та земельне право»

«Господарське право та процес»

«Цивільне право»

«Цивільне процесуальне право»

«Екологічне право»

«Сімейне право»

«Трудове право»

«Митне право»

«Фінансове право»

«Спадкове право»

«Містобудівне право»

«Речове право»

«Медичне право»

«Фармацевтичне право»

«Судова медицина та судова психіатрія»

«Юридична психологія»

«Професійна етика юриста»

«Юридична деонтологія»

Магістр

«Правове регулювання системи охорони здоров’я в Україні»

«Право соціального забезпечення. Права і обов’язки пацієнта з особливими потребами.»

«Судовий захист прав у сфері медичної практики»

«Адміністративне право та процес, адміністративна відповідальність у сфері медичної практики»

«Організація діяльності та акредитація медичного закладу. Ліцензування в сфері медичної діяльності»

«Кримінальне право та процес, кримінальна відповідальність у сфері медичної практики»

«Етика медичного працівника»

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюєтьсяза галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальністю 293 «Міжнародне право» на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Бакалаврська програма «Міжнародне право»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр. Бакалавр міжнародного права

Офіційна назва освітньої програми

Міжнародне право

Форми навчання

Денна, заочна

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Цикл/рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF LLL – 6 рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» Спеціальність – 293 «Міжнародне право»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Магістерська програма «Міжнародне право»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр. Магістр міжнародного права

Офіційна назва освітньої програми

Міжнародне право

Форми навчання

Денна, заочна

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін 1,4 роки

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-ENEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень

Передумови

Наявність освітнього ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» Спеціальність – 293 «Міжнародне право»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Кафедра порівняльного правознавства та європейського права

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 293 Міжнародне право (спеціалізації:«Міжнародне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр.

Навчаючись за спеціальністю «Міжнародне право», студенти-міжнародники здобувають високий рівень володіння англійською мовою, а також другою іноземною, яку вони можуть самостійно обрати.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни галузевих правових наук:

Бакалавр

«Європейське право»

«Інституційне право Євросоюзу»

«Теорія міжнародних відносин»

«Країнознавство»

«Міжнародне публічне право (основи теорії, галузі та інститути)»

«Міжнародне приватне право»

«Римське приватне право»

«Порівняльне адміністративне право»

«Порівняльне кримінальне право і процес»

«Порівняльне цивільне право та процес»

«Порівняльне конституційне право»

«Порівняльне сімейне і спадкове право»

«Порівняльне муніципальне право»

«Міжнародно-правові стандарти прав людини»

«Міжнародний захист прав людини»

«Право зовнішніх зносин та основи дипломатії»

«Дипломатичний протокол та етикет»

«Конфліктологія та теорія переговорів»

«Судові системи та порівняльне судове право»

«Право Євросоюзу в сфері юстиції та внутрішніх справ»

«Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»

«Риторика»

Магістр

«Методологія та організація наукових досліджень»

«Міжнародна та європейська безпека»

«Міжнародно-правове забезпечення міграційних процесів»

«Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя»

«Міжнародно-правові засади правозахисної діяльності»

«Інвестиційне право Європейського союзу»

«Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи»

«Право міжнародної відповідальності»

«Актуальні проблеми теорії і практики міжнародного права та права ЄС».

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас