1. Головна
  2. Керівництво

Керівництво

В. о. ректора
Бойко Олена Володимирівна
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України

У 1998 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2009 році здобула другу вищу освіту в магістратурі Класичного приватного університету за спеціальністю «Державна служба».

У 2016 році закінчила докторантуру і захистила дисертацію «Науково-методологічні основи розвитку ринку транспортних послуг країни» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2016 році пройшла стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2019 році успішно склала іспит та отримала міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 5 монографій, 3 навчально-методичні посібники, 3 публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні та прикладні проблеми управління розвитком підприємств базових галузей національної економіки.


Директор навчально-наукового інституту “Європейська Медична Школа”

КУРІЛО Сергій Миколайович,

доктор медичних наук, професор

У 1989 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю „лікувальна справа”. У 1989-1994 р.р. навчався в  клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі на кафедрі фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту. Після захисту кандидатської дисертації  (1994 рік) працював асистентом кафедри фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту. З 1999 року обраний на посаду старшого наукового співробітника, а після захисту докторської дисертації (2004 р.) – провідного наукового співробітника відділення фтизіопульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

З 2007 по 2014 рік працював першим проректором та завідувачем кафедри клінічної імунології, алергології та мікробіології Медичного інституту Української асоціації народної медицини.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Подякою Кабінету Міністрів України.

Автор понад 210 наукових праць, в тому числі 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science,  шість монографій та два навчальних посібника, 7 патентів на винаходи.


Проректор з навчально-методичної роботи

Верхоглядова Наталія Ігорівна

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України,

Академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії

У 1979 році закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Економіка і організація гірничої промисловості».

У 2005 році захистила дисертацію «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2007 році присвоєно вчене звання професора.

Член спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), член редакційної колегії трьох наукових фахових видань з економічних наук (м. Київ, м. Дніпро, м. Одеса). Під науковим керівництвом Верхоглядової Н.І. підготовлено 3 доктора та 20 кандидатів економічних наук.

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 18 монографій, 11 підручників та навчально-практичних посібників з грифом МОН, 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

Коло наукових інтересів: формування фінансово-економічного потенціалу; державне регулювання механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.


Проректор з наукової діяльності

Гуцалюк Олексій Миколайович

доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України

У 2010 році з відзнакою закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ. 

У 2019 році здобув ступінь вищої освіти магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті. 

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2020 році пройшов стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.

У 2020 році успішно склав іспит та отримав міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 7 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.