+38 096 125 29 21
Please contact us to check academic transcript , WhatsApp/Telegram/Viber +380673772377 or check it online here

Підготовче відділення для іноземних громадян

Начальник відділу

Хомко Наталя Олександрівна

Пошта:


Навчання іноземних студентів на підготовчому факультеті – важливий етап у процесі їхньої майбутньої вищої освіти. Протягом майже року іноземні громадяни вивчають українську мову як інструмент пізнання і засіб комунікації, набувають необхідні відомості про українське суспільство, отримують послуги з професійної  орієнтації. Остання є вкрай необхідною, адже профорієнтація готує до свідомого професійного самовизначення та становлення особистості.

 У Міжнародному європейському університеті приділяють прискіпливу увагу цьому напрямку роботи. Наші фахівці розробили довгострокову профорієнтаційну програму, завданнями якої є:

 • формування мотивації молоді до здобуття вищої освіти за відповідними напрямками;
 • забезпечення професійною консультацією, ознайомленням з правилами вибору професії;
 • реалізація системи інформації про напрями та спеціальності підготовки в університеті;
 • ознайомлення з правилами прийому до Міжнародного європейського університету.

        На початку нового навчального року в рамках профорієнтаційної роботи слухачі підготовчого відділення медико-біологічного напрямку отримали можливість ознайомитись з роботою лікарів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії наук України (далі- Інститут).

          Інститут Амосова входить до п’ятірки провідних Європейських центрів серцево-судинної хірургії за показниками кількості  та якості операцій на серці і магістральних судинах (післяопераційна летальність в Інституті без штучного кровообігу – 0,7%, а за статистикою всіх центрів США – 2,2%). Розроблений в Інституті метод корекції аневризм лівого шлуночка при ХІХС дозволив знизити летальність при  хронічному лікуванні до 1,4%, у  той час як летальність при хірургічному лікуванні цієї патології, за даними Асоціації торакальних хірургів США за 2006 р., складає 8,4%.

Про все це слухачі підготовчого відділення дізналися підчас лекції-екскурсії до славетного лікувального закладу. Іноземні студенти мали змогу отримати інформацію про операції на серці «з перших рук» - від провідних лікарів Інституту, побачити новітнє медичне обладнання,  поспілкуватися з пацієнтами.

«Я абсолютно вражений рівнем медичної допомоги», - зізнався після лекції Кевін Лопез з Еквадору, який мріє присвятити своє життя кардіохірургії.

«Професійна орієнтація у напрямку «медицина» складна і відповідальна: майбутній лікар має усвідомлювати, що об’єктом його професійної діяльності є об’єкт найбільшої складності – людина», - переконана начальник підготовчого відділу Наталія Хомко.

Лекція-екскурсія допомогла студентам усвідомити необхідність зосередитися на вивченні української мови як іноземної для спілкування з пацієнтами в українських клініках, серйозно та відповідально підійти до вибору майбутнього фаху і налаштуватися на тривалий наполегливий шлях навчання у вищій школі.

 • Підготовче відділення (далі - ПВ) для іноземних громадян діє на підставі Статуту ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (далі – Університет), і цього Положення, є складовою частиною єдиної системи безперервної освіти в Університеті.
 • Навчання на ПВ здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2743-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 26, ст.107), Наказу Міністерства освіти і науки України № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1167 від 11.08.2017.), Наказу Міністерства освіти і науки України № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541» від 11.12.2015 р., Постанови Кабінету Міністрів України №684 «Деякі питання набору для навчання іноземних та осіб без громадянства» від 11 вересня 2013 року (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 118 від 01.03.2017.
 • Підготовка слухачів до вступу у вищі навчальні заклади у ПВ здійснюється на договірних (контрактних) умовах з оплатою навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб.
 • Керівництво роботою ПВ здійснює начальник Підготовчого відділення для іноземних громадян.

2.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

2.1.    Підготовче відділення організоване з метою підготовки до вступу до закладу вищої освіти іноземних громадян, профільного навчання та для поліпшення рівня володіння іноземцями українською мовою, а також набуття ними первинних фахових знань. 

2.2.    Надання платних освітніх послуг іноземній молоді з метою поглибленого вивчення ними загальноосвітніх та додаткових дисциплін.

2.3.    Здійснення профорієнтаційної та рекламно-агітаційної роботи.

2.4.    Разом з навчально-методичним відділом та навчально-науковим центром якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання ПЗВО «МЄУ» планування змісту навчання, видів занять, форм контролю згідно з програмами навчальних дисциплін, винесених на вступні іспити, залучення до науково-педагогічної діяльності на підготовчому відділенні викладачів провідних кафедр університету, які мають фахову освіту і досвід педагогічної діяльності та розподіл між кафедрами навчального навантаження ПВ.

3.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

3.1.    Структура підготовчого відділення визначається згідно з чинними нормами законодавства й затверджується ректором університету.

3.2.    Співробітники ПВ наймаються на роботу і звільняються з роботи  наказом ректора університету відповідно до чинного законодавства України.

3.3.    Робота підготовчого відділення організовується за денною  формою навчання  відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та навчальних планів університету.

4. УМОВИ ВСТУПУ ДО ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

4.1. При вступі на підготовче відділення іноземці подають такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту (оригінал документа про освіту пред’являється іноземцем особисто) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

ґ) копію нотаріально завіреного перекладу паспорта українською мовою;

д) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України;

е) заяву на ім’я ректора;

є) квитанцію про сплату за навчання;

ж) письмову згоду на обробку персональних даних.

Зазначені в підпунктах «б», «в» пункту 4.1 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4.2. Зарахування на підготовче відділення здійснюється після подання вище зазначених документів та укладання договору з ПЗВО «МЄУ» на навчання.

5.  ПРАВА ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Підготовче відділення має право за погодженням з ректором визначати зміст своєї діяльності, спрямованої на виконання завдань і функцій, з урахуванням державних норм і стандартів;

5.2. Разом з навчально-методичним відділом та навчально-науковим центром якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання ПЗВО «МЄУ»:

–        розробляти, здійснювати та рекомендувати для роботи власні програми, методи та методики навчання, діагностики знань та навичок слухачів підготовчого відділення;

–        одержувати у встановленому порядку необхідні матеріали для виконання своїх завдань і функцій;

–        впроваджувати нові форми навчання та вдосконалювати навчальні програми;

–        тісно співпрацювати з кафедрами університету, які виконують навчальне навантаження на ПВ;

–        здійснювати перерозподіл навчального навантаження підготовчого відділення між кафедрами відповідно до потреб навчального процесу та вимог до якості викладання дисциплін;

–        підвищувати вимоги та вдосконалювати контроль за роботою викладачів;

–        формувати навчальні групи та розклад занять на підготовчому відділенні;

–        готувати до видання навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін з метою підвищення якості навчального процесу;

–        видавати іноземним громадянам свідоцтва про закінчення підготовчого відділення за умови успішного закінчення навчання.

6.  КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВЧИМ ВІДДІЛЕННЯМ

6.1. Підготовче відділення очолює начальник підготовчого відділення ПЗВО «МЄУ», який несе персональну відповідальність за виконання покладених на ПВ завдань.

6.2 Завідувач підготовчого відділення керується нормативно-правовими законодавчими актами України, що стосуються іноземців та Правилами прийому до ПЗВО «МЄУ».

6.3. Завідувач підготовчого відділення:

–        у межах своєї компетенції видає розпорядження щодо діяльності підготовчого відділення, що є обов’язковим для виконання всіма співробітниками ПВ, подає в установленому порядку пропозиції ректору ПЗВО «МЄУ»  (за погодженням проректора, що відповідає за міжнародне співробітництво) щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення співробітників, їх заохочення та засобів дисциплінарного впливу;

–        у межах своєї компетенції, за дорученням ректора представляє підготовче відділення в державних та громадських установах, підприємствах і організаціях.

7.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Підготовче відділення працює у тісній взаємодії з усіма підрозділами та службами  університету, органами управління освітою та закладами освіти регіону стосовно питань, пов’язаних з підтримкою своєї діяльності та виконанням покладених на нього завдань та функцій.

7.2 Підготовче відділення співпрацює з Приймальною комісією та навчально-методичним відділом ПЗВО «МЄУ»  в питаннях зарахування слухачів за обраними напрямами підготовки та організації навчання.

7.3. Після закінчення навчання слухачі підготовчого відділення складають випускні іспити у термін згідно з навчальним планом ПВ, затвердженим проректором з науково-педагогічної роботи ПЗВО «МЄУ».

7.4. Слухачі, які позитивно склали всі випускні іспити, зараховуються на конкурсній основі на І-й курс університету в межах відповідного ліцензованого обсягу університету рішенням Приймальної комісії ПЗВО «МЄУ».

7.5. Випускники підготовчого відділення, які отримали незадовільні оцінки з будь-якої дисципліни на випускних іспитах або не пройшли за конкурсом, мають право, згідно із заявою, на повторний рік навчання на ПВ для іноземців.

 • The preparatory department (hereinafter – PD) for foreign citizens acts upon the Statute of PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION “INTERNATIONAL EUROPEAN UNIVERSITY” (hereinafter – the University) and these Provisions, as well as is a component of the permanent education unified system at the University.
 • Study at PD is carried out in accordance with the Law of Ukraine “On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons” (as amended according to Laws No.2743-VIIIdd. June 6, 2019, Bulletin of the Verkhovna Rada (VVR),2019,No.26,Article107), the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1541 “Certain issues on the organization of recruitment and training (internship) foreigners and persons without citizenship” (as amended according to Orders the Ministry of Education and Science of Ukraine No.1167dd. August 11, 2017), the Order of the Ministry of Education and Science of UkraineNo. 1272“On introduction of amendments to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dd. November 1, 2013,No.1541” dd. December 11, 2015, the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 684 “Some issues for recruiting foreigners and stateless persons” dd. September 11, 2013 (as amended according to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 118 dd. March 1, 2013).
 • PD’s training of students to enter higher educational institutions is carried out under the contractual terms at the expense of physical and legal entities.
 • PD operations are led by the head of the preparatory department for foreign citizens.

 

 1. CORE OBJECTIVES OF THE PREPARATORY DEPARTMENT

2.1. The preparatory department is designed to train foreign citizens to enter the higher educational institution, acquire specialized education, improve their Ukrainian proficiency and obtain primary professional knowledge.

2.2. To provide foreign youth with paid educational services so that they can deeply study general and additional subjects.

2.3. To carry out vocational guidance and promotional activities.

2.4. Together with the research guidance department and the educational and scientific center for education quality and remote training of IEU, to plan a syllabus, types of classes, monitoring forms according to subject matter programs involved in entrance examinations; to engage professors from university’s leading departments, who have specialized education and teaching experience, in scientific and educational activities at the preparatory department; to distribute training loads of PD among other departments.

 

 1. ORGANIZATION OF PREPARATORY DEPARTMENT OPERATIONS

3.1. The structure of the preparatory department is defined in accordance with current statutory regulations and is approved by the university rector.

3.2. PD staff members are hired and fired by order of the university rector in accordance with the current legislation of Ukraine.

3.3. Preparatory department operations are arranged due to the full-time study according to statutory documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine and university curricula.

 

 1. ADMISSION RULES OF THE PREPARATORY DEPARTMENT

4.1. To enter the preparatory department, foreigners should submit the following documents:

 1. a) a standard application form;
 2. b) a copy of the educational certificate (the original document is provided personally by a foreigner) and obtained grades (points);
 3. c) a transcript (original and copy) to the acquired degree certificate, which the admission is based on (if any);
 4. d) a copy of the international passport or the document verifying a stateless person;
 5. e) a copy of the notarized Ukrainian translation of the passport;
 6. f) a medical insurance unless otherwise provided by Ukrainian international agreements;
 7. g) an applicationaddressed to the rector;
 8. h) a study payment slip;
 9. i) a written consent to processing of personal data.

The documents specified in subparagraphs b and c of paragraph4.1should be verified in accordance with the legislation of the country of issuance and legalized in the prescribed manner unless otherwise provided by Ukrainian international agreements.

4.2. Enrollment to the preparatory department is conducted after submitting the above-mentioned documents and signing the educational agreement with IEU.

 

 1. RIGHTS OFTHE PREPARATORY DEPARTMENT

5.1. The preparatory department has the right to define the concept of its activities aimed at accomplishing objectives and functions due to the state norms and standards in coordination with the rector;

5.2. Together with the research guidance department and the educational and scientific center for education quality and remote training of IEU:

- to develop, implement and recommend its own programs, methods and techniques for study, monitoring of knowledge and skills of preparatory department students;

- to obtain materials required to fulfill its objectives and functions in the prescribed manner;

- to introduce new forms of study and advance curricula;

- to cooperate closely with university departments engaged in PD loads;

- to distribute training loads of PD among other departments according to training process needs and teaching requirements;

- to enhance the requirements and advance the control over lecturers’ operations;

- to form training groups and schedule at the preparatory department;

- to prepare educational materials dedicated to all subject matters for publication in order to improve the training process quality;

- to provide foreign citizens with the certificate of preparatory department completion in case of successful completion of study.

 

 1. HEAD OF THEPREPARATORY DEPARTMENT

6.1. The preparatory department is led by the head of the preparatory department of IEU, who is personally liable for accomplishment of PD objectives.

6.2. The head of the preparatory department relies on regulatory legal acts of Ukraine regarding foreigners and Admission Rules of IEU.

6.3. The head of the preparatory department:

-within his/her competence, issues decrees on preparatory department operations that should be necessarily performed by all PD staff members, submits offers to the IEU rector in the prescribed manner (in coordination with the vice-rector responsible for international cooperation) regarding hiring, firing and transferring of employees, their encouragement and ways of disciplinary measures;

-within his/her competence, represents the preparatory department at state-owned and public institutions, enterprises and organizations by order of the rector.

 

 1. INTERRELATIONSOF THEPREPARATORY DEPARTMENT

7.1. The preparatory department closely cooperates with all units and services of the university, education authorities and regional educational establishments on issues related to the support of its activities and accomplishment of its objectives and functions.

7.2. The preparatory department collaborates with the Admission Committee and the research guidance department of IEU on issues of enrolling students due to selected areas of training and study organization.

7.3. Completing the study, students of the preparatory department pass final exams in due time according to the PD curriculum approved by the vice-rector for scientific and educational work of IEU.

7.4. Students who have successfullypassedfinal exams are enrolled on a competitive basis in the first course of the university within the corresponding licensed volume of the university by the decision of the IEU Admission Committee.

7.5.Graduates of the preparatory department who have received unsatisfactory grades in any subject matter at final exams or who have failed to pass on a competitive basis have the right, according to the application, to the year of re-study at PD for foreigners.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 096 125 29 21

Email

Приєднатися до нас

Контакти

Ректорат

+380 67 377-23-77
+380 44 338-00-43

Приймальна комісія

+38 063 169 98 67

Foreign students department

+380507133624

Наша адреса

проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187