+38 044 338 00 43

Центр забезпечення якості освіти

ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ЦЗЯО) є структурним підрозділом Університету, який функціонує для забезпечення результативності системи якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.

Метою ЦЗЯО є розроблення, забезпечення функціонування, удосконалення та гармонізація Системи управління якістю освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті відповідно до національних та міжнародних стандартів.

certificate encertificate en

 


Основними напрямами діяльності ЦЗЯО є:

 • Забезпечення функціонування складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті та їх моніторинг.
 • Вивчення кращих міжнародних, вітчизняних та інститутських  практик щодо моніторингових досліджень якості освітньої діяльності і освіти та їх аналіз.
 • Координація діяльності з розроблення, впровадження і належного функціонування системи управління якістю в Університеті відповідно до вимог ISO 9001:2015.
 • Контроль якості навчання шляхом організації та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів всіх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних (педагогічних) працівників, аналіз результатів.
 •  Забезпечення своєчасного прийняття керівництвом Університету коригувальних та запобіжних дій, необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації процесів Університету, які впливають на якість надання освітніх послуг.
 • Забезпечення електронного доступу до документів Системи управління якістю, що розміщені на офіційному сайті Університету.
 • Моніторинг процесу забезпечення підвищення кваліфікації працівників Університету, забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівникам.
 • Проведення систематичного вибіркового контролю діяльності кафедр університету щодо дотримання основних вимог Положення «Про організацію освітнього процесу в МЄУ».
 • Надання інформаційних та консультативних послуг у сфері управління якістю освітньої діяльності.
 • Організація внутрішніх та зовнішніх аудитів Системи управління якістю.
     Відповідно до частини 2 статті 41 Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII та розділу 5 ст.16 Закону України «Про вищу освіту» і враховуючи принципи, викладені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ІSО 9001:2015 складовою системи забезпечення якості освіти є: система забезпечення якості вищої освіти Університету.
 
Система  забезпечення якості освіти – загальна політика Університету, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності, розподіл відповідальності за удосконалення  системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури Університету, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.
Система забезпечення  якості вищої освіти  передбачає здійснення таких заходів  і процедур:
КОМПОНЕНТИ ВСЗЯВО
ЗАХОДИ/ПРОЦЕДУРИ ВСЗЯВО
Політика забезпечення якості
 1. Формулювання стратегії в сфері якості як окремих документів, що конкретні цілі і завдання Університету.
 2. Визначення процедури прийняття рішень; розподіл повноважень, визначення та заходів забезпечення якості.
 3. Формування системи індикаторів для моніторингу та корекції політики забезпечення якості.
Розробка та затвердження програм
 1. Регламентація порядку розроблення, розгляду, затвердження і закриття освітніх програм.
 2. Вимоги щодо описів освітніх програм та їх компонентів.
 3. Формалізація критеріїв, за якими визначається відповідність освітніх програм Стратегії розвитку Університету і програмам заходів на відповідний період.
 4. Регламентація менеджменту (управління і адміністрування, розподіл повноважень) освітньої програми.
Студентоцентричне навчання, викладання та оцінювання
 1. Формування системи участі здобувачів вищої освіти у розробці та моніторингу освітніх програм і забезпечення якості освіти.
 2. Формування системи оцінювання здобувачів вищої освіти.
 3. Порядок розгляду звернень здобувачів вищої освіти якості надання освітніх послуг (якість викладання, навчання, оцінювання, матеріального забезпечення тощо).
 4. Моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти якістю надання освітніх послуг(якість освітніх програм, організація освітнього процесу, кадрове та матеріальне забезпечення тощо) та прийняття рішень за його результатами
Викладацький склад
 1. Визначення кваліфікацій вимог до педагогічних, науково-педагогічних працівників та порядку конкурсного відбору на посади.
 2. Регламентація процедур присвоєння та позбавлення вчених звань.
 3. Встановлення відповідності професійної кваліфікації вимогам освітньої програми.
  Визначення заходів із підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних працівників.
 4. Оцінювання педагогічних, науково-педагогічних працівників за їх професійною діяльністю. Процедури заохочення за впровадження наукових досягнень та інновацій навчання в освітній процес.
Інформаційний менеджмент
 1. Забезпечення ефективності процесу збору, аналізу та використання інформації про освітні програми та іншу діяльність Університету.
 2. Збір та аналіз інформації щодо показників діяльності закладу та окремо за кожною програмою.
 3. Інформаційна підтримка управлінських рішень.
1.2 Система забезпечення якості вищої освіти Університету діє згідно з принципами:
– відповідності національним та європейським стандартам якості вищої освіти;
– автономії ЗВО, який несе відповідальність за  забезпечення якості освітньої діяльності, добір процедур, методів, засобів.
– відкритості, взаємної вимогливості та довіри;
– здійснення моніторингу та підвищення якості надання освітніх послуг;
– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх рівнях освітнього процесу;
– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості освіти;
– академічної доброчесності – взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу;
– ініціативності та лідерства;
– суспільної відповідальності;
– відкритості інформації про надання освітніх послуг.
1.3. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
      Основними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Університету є:
– формування стійкої довіри до присвоєних Університетом ступенів  вищої освіти за всіма освітніми напрямами;
– впровадження  механізму самоаналізу  як невідємного компоненту  безперервного розвитку Університету;
– забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності на якості вищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним вимогам надання освітніх послуг, державним, європейським і міжнародним  освітнім стандартам;
– удосконалення планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці;
– впровадження інноваційних технологій та методів  викладання ;
– посилення кадрового потенціалу Університету;
– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
– забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;
– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату ;
– участь Університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях ЗВО.
 
      Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості  освіти Університету є :
 • планування якості освіти (визначення стратегії, політики якості вищої освіти);
 • розроблення нормативно-методичної бази забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти в Університеті;
 • підготовка пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення системи забезпечення якості освіти в Університеті;
 • координація роботи структурних підрозділів Університету з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
  1. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СТАНУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
   Передбачає:
 • Аналіз та узагальнення результатів моніторингу якості освітнього процесу;
 • Аналіз результатів і підсумків навчання студентів;
 • Аналіз результатів результатів рейтингового оцінювання професійної активності науково-педагогічних працівників, кафедр Університету;
 • Аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • Впровадження в діяльність Університету наукових досягнень міжнародного рівня та інноваційних технологій навчання;
 • Аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними матеріально-технічними та інформаційними ресурсами.
1.5 Система забезпечення якості поєднує в собі такі складові:
– якість освітніх програм;
– якість процесу викладання;
– якість управління освітою;
– якість підготовки фахівців
-якість матеріально-технічного забезпечення та якість інформаційно-освітнього середовища;
– якість науково-педагогічних кадрів та наукових досліджень.
ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43