+38 044 338 00 43

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Побудова в університеті унікальної внутрішньої системи забезпечення якості є проявом університетської автономії. Університет, як вільне середовище для розвитку не тільки навчає, а й навчається і росте, вибудовуючи власну стратегію і унікальні цілі. Складовою, що дозволяє реалізувати стратегію і досягти цих цілей є система внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО МЄУ).

Внутрішня система забезпечення якості освіти  сприяє зростанню культури підвищення якості освітнього процесу і має забезпечувати  сталий розвиток університету. Базовими засадами внутрішньої системи забезпечення якості освіти Міжнародного європейського університету є Місія Університету, Політика у сфері якості, Стратегія розвитку та Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Для напрацювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті в 2020 році було створено робочу групу за участі внутрішніх зацікавлених сторін: науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу. Основні правила, якими керувалась робоча група для розроблення СВЗЯО МЄУ:  

  • СВЗЯО МЄУ сфокусована на поширенні культури  забезпечення якості в академічному середовищі;
  • в механізми СВЗЯО МЄУ, особливо щодо прийняття рішень, залучено активних представників академічної спільноти (агентів змін);
  •  СВЗЯО МЄУ має бути унікальною.

Оскільки Міжнародний європейський університет є інституцією, зорієнтованою на цілісний розвиток молодої людини на основі інтернаціоналізації та інтеграції освіти і практики згідно принципів свободи творчості, академічної доброчесності та свободи від дискримінації, то найвищим ступенем реалізації освітньої діяльності університету є формування її знань, практичних навичок і ціннісних орієнтирів.

Міжнародний європейський університет має Політику у сфері якості,  Стратегію розвитку, процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої  освіти в університеті, розподіл відповідальності за удосконалення СВЗЯО, які формують внутрішню систему забезпечення якості освіти. Ключовими питаннями кожного напряму Стратегії є формування і підтримання культури якості на всіх рівнях управління університету. Стратегія і Політика є публічними та відкритими і формуються із залученням всіх зацікавлених  сторін (внутрішніх  і зовнішніх  стейкголдерів).  

На сучасному етапі становлення Міжнародного європейського університету сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Політику у сфері якості, Стратегію розвитку, «Положення про організацію освітнього процесу» «Положення про освітню програму». Основними документами, що визначають і регламентують процеси забезпечення якості освіти є Настанова з якості,  Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, Кодекс академічної доброчесності. Оцінку потенціалу структурних підрозділів для подальшого стимулювання  рівня якості їх роботи регламентує Положення про рейтингові показники НПП та кафедр. За організаційною структурою внутрішня система якості охоплює 5 рівнів.Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас