+38 044 338 00 43

Порядок прийому заяв і документів для вступу

Порядок прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до МЄУ
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім випадків, визначених у цьому розділі Правил прийому МЄУ;
 • тільки в паперовій формі:
  •  для реалізації права на вступ на підставі співбесіди відповідно до Правил прийому МЄУ;
  • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених розділом VІІ Правил прийому МЄУ;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі, а далі документи, що підтверджують право на вступ на підставі співбесіди, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно Правил прийому МЄУ.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти, першочергового зарахування (Накази Міністерства освіти України № 697 і № 560), у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні,
вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (скан-копії) підтвердних документів.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошт фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

2. Для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених випадків у цьому розділі Правил прийому МЄУ;
 • тільки у паперовій формі:
  • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у МЄУ відповідно до Правил прийому;
  • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому МЄУ;
  • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я,по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищоїосвіти, на підставі якого відбувається вступ;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які
   постійно проживають в Україні;
  • у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) вищої освіти, на підставі якого відбувається вступ, інформації про який немає в ЄДЕБО;
  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії МЄУ.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошт фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу Правил прийому МЄУ, подають заяви тільки в паперовій формі.

4. Заява в електронній формі подається вступником заповненням електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією МЄУ у порядку, визначеному законодавством. Заклади вищої освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу
вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на підставі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.

5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії МЄУ. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, зазначаючи спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітню програму) та
форму здобуття освіти. У разі подання заяв щодо небюджетної конкурсної пропозиції вступники претендують на участь у конкурсі лише на місця за кошт фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість їх переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє
оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу,передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування на підставі  співбесіди; на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі на підставі іспитів під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 1 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи, зважаючи на особливості, передбачені Наказами № 560, № 697 Міністерства освіти України відповідно. Якщо з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) немає, можна подавати довідку державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний
  реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
  додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому МЄУ);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

МЄУ у своїх Правилах прийому встановлює перелік документів (зокрема, додаткових) для вступу, якщо цього потрібують особливості вступу
на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. Заклади освіти можуть передбачити на власних вебсайтах (вебсторінках) електронну реєстрацію для участі у вступному іспиті за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.
Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка
з фотокарткою.
Вступник подає інші копії документів, якщо цього потрібують особливі умови вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
У Правилах прийому до аспірантури та докторантури МЄУ може встановлювати додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до
вступних випробувань.

9. Усі копії документів засвідчує згідно з оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія МЄУ. Копії документа, що посвідчує особу,
військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Приймальна комісія МЄУ здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі
відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви
в електронній формі Приймальна комісія перевіряє середній бал документа про освіту згідно з даними його сканованої копії (фотокопії).

10. Приймальна комісія МЄУ розглядає заяви та документи вступників і ухвалює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для
вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів від дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних
випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийняття документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників
здійснюється на офіційному вебсайті МЄУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування на підставі співбесіди фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви в паперовій формі.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7
Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у МЄУ. Паперову заяву, зареєстровану в ЄДЕБО, може скасувати МЄУ на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання, а саме заяв у паперовій формі, за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронну заяву, зареєстровану в ЄДЕБО, може скасувати технічний адміністратор ЄДЕБО на підставі офіційного рішення розпорядника ЄДЕБО не
пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву.

14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради МЄУ (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

16. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з Постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас