+38 044 338 00 43

Вакансії

 • Керівник відділу практики
 • Керівник наукового відділу
 • Керівник господарчого відділу
 • Керівник відділу матеріально-технічного забезпечення
 • Керівник редакційно-видавничого відділу

За детальною інформацією звертайтеся до відділу кадрів МЄУ

 

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

 1. Відповідно до Закону України «Про освіту» прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору. 
 2. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, доброчесності, рівності прав, колегіальності, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості прийняття рішень, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. 
 3. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку конкурсного відбору оголошується ректором, про що видається наказ. 
 4. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора університету, про що оголошується в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс. 
 5. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті Університету, а у разі конкурсного відбору або обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів (начальників) кафедр, директора Науково-технічної бібліотеки, начальника відділу аспірантури та докторантури, директора (начальника) ТВСП у друкованих засобах масової інформації. Дата публікації оголошення про конкурс на вакантні посади науковопедагогічних працівників вважається першим днем оголошеного конкурсу.
 6. Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі становить, як правило, не більше ніж один місяць від дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті Університету та в друкованих засобах масової інформації.
 7. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться на вакантні посади. Посада вважається вакантною: після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису Університету; у разі закінчення строку трудового договору (контракту) особи, яка обіймає відповідну посаду. 

7.1. У цьому випадку конкурс, як правило, оголошується не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії строкового трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником (не пізніше ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної).

 1. На посади, які вивільняються внаслідок закінчення строку дії трудового договору, наказом ректора призначаються науково-педагогічні працівники, які виконують обов’язки до заміщення вакантної посади за конкурсом. Конкурс проводиться, як правило, до закінчення поточного навчального року або на початку нового навчального року. 
 2. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором працівниками за сумісництвом без проведення конкурсу.
 3. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово через відпустку у зв’язку із вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку, творчу відпустку, вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 4. Посади науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, згідно з ч. 6 ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу. 
 5. За працівниками, призваними на військову службу згідно з чинним законодавством України, зберігається місце роботи і посада. Такі посади вакантними не вважаються і заміщуються без проведення конкурсу у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

ВИМОГИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • Досвід роботи не менше 2-х років
 • Володіння іноземною мовою на рівні В2
 • Відповідність Ліцензійним умовам п.30  (заповнення таблиць, що додаються, обов’язково)

 

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних (наукових) працівників (за останні 5 років)

 

Показники наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника (згідно Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

 

1

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection


 

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

 

4

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

 

6

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7

Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання

 

9

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України” 

 

10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)

 

12

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

 

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 

15

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 

16

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років
18

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 

19

Стажування

 

 

Інформація про наукову діяльність 5 пунктів

 

 1. Основні публікації за напрямом

Примітка: Надати до 10 статей у фахових виданнях (період 2015-2020)

 

2. Науково-дослідні роботи

Примітка: обов’язково вказувати номер держреєстрації, тему, рік видачі.

 

3. Участь у конференціях і семінарах

Примітка: Назва, місце, дата

 

4. Робота з аспірантами та докторантами

Примітка: ПІБ, тема, вказувати шифр спеціальності, рік

 

5. Керівництво науковою роботою студентів

Примітка: не забути вказати рік присудження 

 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача за останні 5 років

 
Вибрати відповідний (один) тип та вказати в таблиці нижче

 • Науковий;
 • Педагогічний;
 • Науково-педагогічний 

 

За дипломами доктора наук/кандидата наук потрібно вказати:

 

 • Наукову спеціальність
 • Тему дисертації

Диплом доктора наук

Наукова спеціальність

 

Тема дисертації

 

Диплом кандидата наук

Наукова спеціальність

 

Тема дисертації

 
Наведена інформація достовірна

 

Підпис НПП
Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас