+38 044 338 00 43

Керівництво

 

Куріло Сергій Миколайович
Ректор Міжнародного Європейського Університету,
Куріло Сергій Миколайович
Доктор медичних наук, професор
 • У 1989 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю „лікувальна справа”.
 • У 1989-1994 р.р. навчався в клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі на кафедрі фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту.
 • Після захисту кандидатської дисертації (1994 рік) працював асистентом кафедри фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту.
 • З 1999 року обраний на посаду старшого наукового співробітника, а після захисту докторської дисертації (2004 р.) – провідного наукового співробітника відділення фтизіопульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
 • З 2007 по 2014 рік працював першим проректором та завідувачем кафедри клінічної імунології, алергології та мікробіології Медичного інституту Української асоціації народної медицини.
 • Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Подякою Кабінету Міністрів України.
 • Автор понад 210 наукових праць, в тому числі 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, шість монографій та два навчальних посібника, 7 патентів на винаходи.

Верхоглядова Наталія Ігорівна
Проректор з навчально-методичної роботи
Верхоглядова Наталія Ігорівна
Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії
 • У 1979 році закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Економіка і організація гірничої промисловості».
 • У 2005 році захистила дисертацію «Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
 • У 2007 році присвоєно вчене звання професора.
 • Член спеціалізованої вченої ради Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), член редакційної колегії трьох наукових фахових видань з економічних наук (м. Київ, м. Дніпро, м. Одеса). Під науковим керівництвом Верхоглядової Н.І. підготовлено 3 доктора та 20 кандидатів економічних наук.
 • Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 18 монографій, 11 підручників та навчально-практичних посібників з грифом МОН, 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science).
 • Коло наукових інтересів: формування фінансово-економічного потенціалу; державне регулювання механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.

Гуцалюк Олексій Миколайович
Проректор з наукової діяльності
Гуцалюк Олексій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України
 • У 2010 році з відзнакою закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
 • У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».
 • У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ.
 • У 2019 році здобув ступінь вищої освіти магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті.
 • У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • У 2020 році пройшов стажування у провідних закладах вищої освіти країн ЄС.
 • У 2020 році успішно склав іспит та отримав міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).
 • З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт кафедри менеджменту. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
 • Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 7 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).
 • Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.

 

meddirector

Давтян Лена Левонівна
Директор Європейської Медичної Школи
д.фарм.н., професор
 
 • У 1985 році закінчила Кемеровський державний медичний інститут (РФ) за спеціальністю «Фармація».
 • З 1985 по 1991 рр. працювала на посаді провізора, потім завідувача аптеки в м. Ленінакан (Гюмри) Вірменія.
 • З 1991 по 1994 рр навчалась в аспірантурі в Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 1994 по 1998 рр. працювала на кафедри судово-медичної токсикології на посаді старшого лаборанта. 
 • В 1996 р. захистила кандидатскую дисертацію на тему «Технология и изучение стоматологических лекарственных пленок для лечения больных с воспалительными заболеваниями пародонта».
 • В 2006 р. захистила докторську дисертацію на тему «Науково-практичне обґрунтування технології м’яких лікарських форм для стоматології».
 • З 1998 р. працювала в Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика на посаді старшого викладача (1998 р.), доцента (2000 р.), професора (2007 р.), завідувача кафедри (з 2009 р.) фармацевтичної технології і біофармації.
 • Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Загальна фармація».
 • Під керівництвом захищені 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій. 
 • З 1998 р. по 2000 р. – голова вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.
 • Автор більш 400 наукових праць, в том числі 18 патентів України та Таджикистану, 4 підручників, 7 посібників, 3 монографії, 6 методичних рекомендацій.
 • Головний редактор міжнародного журналу Рецепт (2015 – 2020 рр), член ред. колегій журналів «Фрмацевтичний журнал», Український науково-медичний молодіжний журнал, «Современная фармация»
 • Нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, держадміністрації м. Києва, Орден Святого Луки Кримського (2018 р.), відзнакою ІІ ступені «Віра, мужність і честь» (2018 р.).
 • Академік Національної Академії наук вищої освіти України (з 2018 р.), академік міжнародної академії освіти і науки (з 2018 р.).
 • Член атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при МОЗ України, Державній службі з лікарських засобів в Київській області та Києва.
 • Напрями наукових досліджень: розробка наукових принципів створення пролонгованих м’яких та твердих лікарських засобів.

chatchenko

Чатченко Ольга Євгенівна
Директор Європейської Школи Бізнесу
к.екон.н., доцент
 • У 1996 році з відзнакою закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері».
 • З 1996 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі
 • З 2000 по 2020 рр. працювала у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі менеджменту на посаді асистента (2002 р.), на кафедрі менеджменту організацій на посаді старшого викладача (2008 р.), на посаді доцента (2015 р.).
 • У 2007 році здобула другу вищу освіту у Вищій школі підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіст з маркетингу».
 • В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства».
 • У 2017 році участь у міжнародному науковому проекті за програмою Erasmus+. Ключова дія 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices (Співпраця в області інновацій та обміну передовим досвідом); Тип дії: Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership (Розвиток потенціалу молоді. Країни Східного Партнерства); Тип проекту: Partnership for Entrepreneurship (Партнерство для підприємництва); Назва проекту: Higher education institutions for youth entrepreneurship («Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва»); Номер проекту: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE.
 • З 2018 р. по 2020 р. – заступник декана з виховної роботи факультету менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі.
 • У 2018 році успішно склала іспит та отримала міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).
 • У 2018 році пройшла стажування у Вищій школі соціально-економічного розвитку Польща, м. Пжесворк
 • У 2019 році пройшла стажування у Вищій школі бізнесу National – Louis University
 • Автор більш 49 наукових і науково-методичних праць, в том числі 1 наукова публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, 4 авторських свідоцтва 1 монографія, 24 методичних рекомендацій.
 • З 2020 року член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI)».
 • Коло наукових інтересів: формування бізнес-моделей підприємства, питання менеджменту організацій, управління персоналом, оцінка та розвиток професіоналізму та компетентності персоналу.

Телефон: +38(044) 338-00-41

Email: 

Email:

ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного Європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному Європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43