+38 044 338 00 43

Керівництво

Ректор Міжнародного європейського університету

Куріло Сергій Миколайович

доктор медичних наук, професор

Телефон: +38(044) 338-00-42

Email:

 • У 1989 році закінчив з відзнакою Запорізький державний медичний інститут за спеціальністю „лікувальна справа”.
 • У 1989-1994 р.р. навчався в клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі на кафедрі фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту.
 • Після захисту кандидатської дисертації (1994 рік) працював асистентом кафедри фтизіатрії Запорізького державного медичного інституту.
 • З 1999 року обраний на посаду старшого наукового співробітника, а після захисту докторської дисертації (2004 р.) – провідного наукового співробітника відділення фтизіопульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
 • З 2007 по 2014 рік працював першим проректором та завідувачем кафедри клінічної імунології, алергології та мікробіології Медичного інституту Української асоціації народної медицини.
 • Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Подякою Кабінету Міністрів України.
 • Автор понад 210 наукових праць, в тому числі 5 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, шість монографій та два навчальних посібника, 7 патентів на винаходи.

Проректор з навчально-методичної роботи

Волошина Наталія Олексіївна

доктор біологічних наук, професор

Email:

Проректор з навчально-методичної роботи організовує навчально-методичну роботу в Міжнародному європейському університеті та здійснює керівництво підпорядкованих підрозділів: навчально-методичного центру, центру забезпечення якості освіти, відділу практики, відділу ліцензування та акредитації, відділу практики. Проректор, відповідно до свої посадових обов’язків здійснює контроль за якістю навчального процесу, об'єктивністю оцінки результатів навчальної діяльності студентів відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти України, бере участь в підборі педагогічних і науково-педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників.

Автором понад 180 наукових публікацій та навчальних посібників для закладів вищої освіти, з них 25 патентів України. h-індекс 8. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 03.00.16-екологія при Інституті агроекології та раціонального природокористування НААН України. Член експертної комісій Міністерства освіти і науки з проведення акредитаційної експертизи спеціальностей у закладах вищої освіти (2014-2020). Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості освіти (2019). Гарант та член груп забезпечення освітньо-професійних програм освітніх рівнів бакалавр, магістр, PhD. Робота в журі та експертиза наукових робіт Малої академії наук учнівської молоді Київської області (2013-2020). Наукова робота зі студентами, керівництво науковими екологічними проектами. Досвід керівника науково-методичною ради факультету природничо-географічної освіти та екології (2014-2020); Нагороджена подякою Президії Національної академії наук України (2015 р.).


Проректор з наукової роботи

Давтян Лена Леонівна

доктор фармацевтичних наук, професор

Email:

 • У 1985 році закінчила Кемеровський державний медичний інститут (РФ) за спеціальністю «Фармація».
 • З 1985 по 1991 рр. працювала на посаді провізора, потім завідувача аптеки в м. Ленінакан (Гюмри) Вірменія.
 • З 1991 по 1994 рр навчалась в аспірантурі в Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 1994 по 1998 рр. працювала на кафедри судово-медичної токсикології на посаді старшого лаборанта. 
 • В 1996 р. захистила кандидатскую дисертацію на тему «Технология и изучение стоматологических лекарственных пленок для лечения больных с воспалительными заболеваниями пародонта».
 • В 2006 р. захистила докторську дисертацію на тему «Науково-практичне обґрунтування технології м’яких лікарських форм для стоматології».
 • З 1998 р. працювала в Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика на посаді старшого викладача (1998 р.), доцента (2000 р.), професора (2007 р.), завідувача кафедри (з 2009 р.) фармацевтичної технології і біофармації.
 • Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Загальна фармація».
 • Під керівництвом захищені 1 докторськата 10 кандидатських дисертацій. 
 • З 1998 р. по 2000 р. – голова вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Автор більш 400 наукових праць, в том числі 18 патентів України та Таджикистану, 4 підручників, 7 посібників, 3 монографії, 6 методичних рекомендацій.

Головний редактор міжнародного журналу Рецепт (2015 – 2020 рр), член ред. колегій журналів «Фрмацевтичний журнал», Український науково-медичний молодіжний журнал, «Современная фармация»

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, держадміністрації м. Києва, Орден Святого Луки Кримського (2018 р.), відзнакою ІІ ступені «Віра, мужність і честь» (2018 р.).

Академік Національної Академії наук вищої освіти України (з 2018 р.), академік міжнародної академії освіти і науки (з 2018 р.).


Проректор з науково-педагогічної діяльності

Кот Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, професор

Email:

 • 1991-1997 рр. – Харківська державна академія технології та організації харування Спеціаліст
 • Спеціальність: Економіка підприємств (диплом з відзнакою)
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – 8.10.2008р.
 • Присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки – 20.01.2011р.

Професійна активність

 • Загальна кількість наукових праць – більше 120
 • Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, у періодичному виданні, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection – 1, колективні монографії, публікації іноземною мовою - 5
 • Видання навчальних посібників, монографій
 • Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії": член робочої групи управління проектом ЄС Еразмус+ «Higher education institutions for youth entrepreneurship» 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBU-EP-PE.
 • Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою: "Міжнародна економіка" - для іноземних студентів спеціальності 292 «Міжнародна економічні відносини» з англійською мовою навчання ( 72 год/рік); "Тренінг з міжнародної економіки" - для іноземних студентів спеціальності 292 «Міжнародна економічні відносини» з англійською мовою навчання (12 год/рік).
 • Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики – 5.
 • Керівництво та участь у виконанні госпдоговірних тем – 5, бюджетних тем – 4.

Директор Європейської Медичної Школи

Літвінова Наталія Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

Email:

 

 • У 1996 р. закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». По його закінченні з 1996 по 1999 рр. проходила навчання в магістратурі за спеціальністю «Онкологія і онкохірургія» на кафедрі онкології Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького.
 • У 1999 р. Н.Ю. Літвінова запрошена завідувачем кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О.Богомольця професором В.Г.Мішаловим на посаду асистента кафедри, з 2013 р. працює доцентом на тій же кафедрі. Стажувалася у Віденській університетській клініці за спеціальностями “Серцево-судинна хірургія”, “Трансплантологія” в 2003 і 2004 рр.
 • У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія» в Науково-дослідному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на тему «Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця».
 • Є лікарем вищої категорії за фахом «Хірургія».
 • Має значний досвід оперативних втручань у невідкладній і плановій хірургії. Володіє сучасними методами діагностики і хірургічного втручання, займається науковою та винахідницької роботою.
 • Має близько 150 друкованих робіт, 10 деклараційних патентів на винаходи з проблем діагностики та лікування судинної патології, є співавтором навчальних посібників «Лекції з госпітальної хірургії» у трьох томах, «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4». Бере участь у наукових конференціях з судинної хірургії.
 • У 2011 р закінчила з відзнакою Київський Національний університет
  ім. Т.Г.Шевченка, юридичний факультет.
 • Н.Ю.Літвінова закінчила роботу над виконанням докторської дисертації на з проблем застосування стовбурових клітин і факторів росту клітин у лікуванні нерекоструктабельної хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Виступала із доповідями про проведену у рамках дисертації роботи на конференціях судинних хірургів. Нагороджена почесною грамотою Київської міської ради профспілки працівників охорони здоров’я та міської ради профспілок м. Києва «За вагомий особистий внесок у розвиток хірургії та високий професіоналізм».
 • 3 2008 р. є секретарем журнал «Серце і судини», з 2006 р. редактором англійських текстів в журналі “Хірургія України”.
 • У 2015 р. отримала звання доцента кафедри хірургії №4.
 • Нагороджена орденом св. Великомучениці Варвари від Української православної церкви за допомогу пораненим на Майдані в 2014 р.
 • З 2015 р. читає лекції з  клінічної анатомії на англійській мові студентам-іноземцям. У 2015 р. пройшла тестування у центрі British council та отримала рівень В2. Має сертифікат референта-перекладача медичної літератури. У 2015 р. успішно пройшла навчання з удосконалення систем управління у вищому навчальному закладі та навчальний курс із підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю.
 • З 2014 р.- заступник декана медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • З 2015 р.-декан медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • Квітень 2019- директор Інституту медицини Київського міжнародного університету

Директор Європейської Школи Бізнесу

Чатченко Ольга Євгенівна

к.екон.н., доцент

Телефон: +38(044) 338-00-41

Email: .u

Email:

 • У 1996 році з відзнакою закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері».
 • З 1996 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі
 • З 2000 по 2020 рр. працювала у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі менеджменту на посаді асистента (2002 р.), на кафедрі менеджменту організацій на посаді старшого викладача (2008 р.), на посаді доцента (2015 р.).
 • У 2007 році здобула другу вищу освіту у Вищій школі підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіст з маркетингу».
 • В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства».
 • У 2017 році участь у міжнародному науковому проекті за програмою Erasmus+. Ключова дія 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices (Співпраця в області інновацій та обміну передовим досвідом); Тип дії: Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership (Розвиток потенціалу молоді. Країни Східного Партнерства); Тип проекту: Partnership for Entrepreneurship (Партнерство для підприємництва); Назва проекту: Higher education institutions for youth entrepreneurship («Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва»); Номер проекту: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE.
 • З 2018 р. по 2020 р. – заступник декана з виховної роботи факультету менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі.
 • У 2018 році успішно склала іспит та отримала міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).
 • У 2018 році пройшла стажування у Вищій школі соціально-економічного розвитку Польща, м. Пжесворк
 • У 2019 році пройшла стажування у Вищій школі бізнесу National – Louis University
 • Автор більш 49 наукових і науково-методичних праць, в том числі 1 наукова публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, 4 авторських свідоцтва 1 монографія, 24 методичних рекомендацій.
 • З 2020 року член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI)».
 • Коло наукових інтересів: формування бізнес-моделей підприємства, питання менеджменту організацій, управління персоналом, оцінка та розвиток професіоналізму та компетентності персоналу.

Директор ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа»

Омельяненко Максим Вікторович

доктор технічних наук, кандидат архітектури, доцент

Email:

 • У 1991 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура».
 • З 1991 по 1995 рр. працював в Українському зональному науководослідному та проектному інституті по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП) на посаді архітектора, архітектора 2 категорії відділу архітектури житла. В цей же час заочно навчався в аспірантурі цього ж інституту за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд».
 • У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Архітектурно-планувальна організація квартир міської забудови, категорованих за рівнем комфорту» за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд».
 • З 1995 по 2002 рр. працював у Київському національному університеті будівництва і архітектури асистентом, доцентом, начальником редакційно-видавничого відділу.
 • У 2001 р. отримав вчене звання по кафедрі містобудування.
 • З 2002 по 2008 рр. працював на державній службі у Державному комітеті України з будівництва та архітектури, Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України на посадах головного спеціаліста, заступника начальника Управління – начальника відділу, начальника Управління, начальника відділу.
 • У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи нормування елементів міського середовища» за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування».
 • У 2006 р. обраний дійсним членом Академії будівництва України.
 • З 2008 по 2011 рр. працював у Національному авіаційному університеті завідувачем кафедри архітектури.
 • З 2011 по 2013 рр. працював на державній службі у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на посаді заступника директора Департаменту – начальника відділу.
 • З 2013 по 2017 рр. працював у Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» на посаді завідувача кафедри.
 • З 2017 по 2020 рр. працював у Київському міжнародному університеті на посадах декана факультету будівництва та архітектури, завідувача кафедри будівництва та архітектури.
 • Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 2 навчальні посібники.
 • Коло наукових інтересів: методологія формування нормативної бази в будівництві, теорія архітектури, технічне регулювання у будівництві.

Директор ННІ «Європейська юридична школа»

Башкатова Вікторія Василівна

кандидат юридичних наук, доцент

Email:

 • У 2008 році закінчила Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, за спеціальністю «Правознавство».
 • 2015 році захистила кандидатську  дисертацію на тему «Захист прав і законних інтересів особи в адміністративному праві», за спеціальністю12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 • 2019 року отримала  свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
 • З 2003 по 2008 рр. працювала у Відкритому акціонерному товаристві «Птахофабрика Київська» юрисконсультом, начальником юридичного відділу.
 • З 2008 по 2016 рр. працювала на посаді начальника відділу аналітично-статистичної роботи та організаційної роботи Київського апеляційного адміністративного суду.
 • З 2016 по 03.2020 рр. працювала в Національному агентстві з питань запобігання корупції на посадах керівника відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту, керівника Адміністративного департаменту, керівника Управління документального забезпечення та контролю.
 • У 2016 році працювала за сумісництвом асистентом кафедри  теорії та історії держави і права в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
 • З 2017 по 2019 рр. працювала за сумісництвом лектором у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. 

Автор 7 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографія.


Вчений секрекар вченої ради

Кузьменко Ольга Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

Телефон: +380973250734

Email:


ВСТУП 2020

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187
+38 044 338 00 43