+38 044 338 00 43

Керівництво

Виконуючий обов'язки ректора Міжнародного європейського університету

Проректор з навчально-методичної роботи

Падалка Олег Семенович

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України

Телефон: +38(044) 338-00-42

Email:

Професор О.С. Падалка є відомим ученим у галузі економічної освіти педагогічних технологій. Він є одним із фундаторів вищезазначених наукових напрямів і першопрохідців в Україні, а наукові концепції які розробляє і відтворює О.С. Падалка, набувають все більшого визнання та актуальності. За останні два десятиліття в Україні фактично створена ним наукова школа з основ економічної освіти та економічного виховання студентів і учнів. Він автор понад 210 друкованих праць, зокрема 53 підручників, посібників, 9 монографій. Під його керівництвом захищено 28 кандидатських дисертацій та 3 докторських.

Активно виступає в педагогічний пресі, публікує психолого-педагогічні розвідки, бере участь в численних наукових конференціях України з психолого-педагогічної тематики.

Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, голова спеціалізованої Вченої ради з педагогіки, член низки наукових, науково-методичних часописів та інших видань.

За послуги в галузі освіти і науки нагороджений орденами «За заслуги ІІІ і ІІ ступеня», а також відзнакою НАН України «За наукові досягнення». Серед інших нагород: «Відмінник народної освіти», медаль ім. А.С. Макаренка МОН України, знак «Отличник просвещения СССР», почесні грамоти Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, нагрудний знак «Петро Могила», «Василь Сухомлинський», «К.Д. Ушинський», «Г. Сковорода», профспілкові, церковні нагороди та інші.

 

Список наукових і науково-методичних праць професора О.С.Падалки за 1997-2016 рр.

Монографії

 • Професійно-економічна підготовка вчителя : монографія / М-во овіти і науки України. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. − К.: Четверта хвиля, 2001. − 310 с.
 • Дидактично-технологічна підготовка магістрів: монографія / О. Падалка, А. Нісімчук; Наук.-метод. центр „Волин. Академ. дім”. − Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. − Кн.  1: Теоретичний аспект. − 167 с.;кн.   2: Прикладний аспект. − 155 с.
 • Технологія інтенсивної педагогічної освіти : монографія /О. С. Падалка, А. С. Нісімчук. – Луцьк: ПДВ «Твердиня», 2011. – 576 с.
 • Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : кол. монографія / Н. В. Абашкіна, Л. О. Базиль,  О. А. Грищенко, І. А. Зязюн,...О. С. Падалка [та ін. ]. – Черкаси:  Вид-во Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2010. - 272 с.
 • Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства : кол. моногр. / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, … О. С. Падалка та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Пед. думка, 2012. – 390 с.
 • Педагогічні технології економічної та маркетингової освіти у початковій і основній школі : монографія /М. В. Вачевський, О. С. Падалка, В. В. Кулішов, та ін.; за наук. ред. М. В. Вачевського. - К.: Каравела, 2013.—344 с.
 • Технологія інноваційної освіти : монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. - Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ).
 • Kultura ekonomicna uczniờw : podręcnik akademicki / Oleg Padalka, Svitlana Bulawenko, Oleksandr Szpak; odpowiedzialna za proyekt prof. Olena Bykowska ; przełożyła Magdalena Szczepańska-Kubat.- Krakờw : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu pedagogicznego, 2016. – 321 с.

Підручники та навчальні посібники

 • Основи економіки і бізнесу: практичний курс для загальноосвітніх шкіл /І. А. Сасова, О. С. Падалка, О. Т. Шпак; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. – 67 с.
 • Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності: навчальний посібник / О.Т.Шпак, О.С.Падалка, В.П.Шепотько; М-во освіти України; НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К.: Четверта хвиля, 1998. − 223 с.
 • Економічна підготовка учнів шкіл: навч. посіб. / М-во освіти України; НПУ ім. М.П.Драгоманова; О. С. Падалка, І. А. Сасова, О. Т. Шпак. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1999. − 87 с.
 • Підготовка студентів гуманітарних інститутів до економічного виховання. − Ялта, 1999. − 33 с.
 • Мікроекономіка в задачах і тестах: навч. –метод. посіб. /М-во освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; Кафедра теорії та історії педагогіки; упоряд. О. С. Падалка, О. Б. Шемякін, О. Т. Шпак. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. − 38 с., табл.
 • Основи економіки і бізнесу: навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл (для дослідно-експериментальної перевірки) /Міністерство освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; Кафедра теорії та історії педагогіки; О. С. Падалка, І. А. Сасова, О. Т. Шпак. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. – 88 с.
 • Основи економіки і бізнесу: практичний курс для загальноосвітніх шкіл / Міністерство освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова; Кафедра теорії та історії педагогіки; І. А. Сасова, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. – 66 с.
 • Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. − К.: Вид. центр „Просвіта”, Пошук.-вид. агентство „Книга пам’яті України”, 2000. − 368 с.
 • Навчальний процес у вищій педагогічній школі: навч. посіб. /О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко, П. М. Гусак, В. І. Юрченко, О. С. Падалка, М. М. Фоменко, М. В. Молочко, С. М. Яшанов; за заг. ред. О. Г. Мороза / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2001. − 337 с.
 • Персоніфікований систематизатор – хрестоматія досліджень генези історико-педагогічних знань в Україні ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): посібник для самостійної роботи студентів з теорії та історії педагогіки /Міністерство освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка, О. В. Черкасов. − К., 2002. − 100 с.
 • Педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко; М-во освіти і науки України; НПУ ім. М. П. Драгоманова; Ін-т вищої освіти АПН України. − Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. − 267 с.
 • Педагогічна технологія: підручник для підготовки спеціалістів / А. С Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк; М-во освіти і науки України; АПН України. − К.: Четверта хвиля, 2003. − 224 с.
 • Педагогічна технологія: підручник для магістрів / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк; М-во освіти і науки України. − Луцьк: Видавництво “Волинська обласна друкарня”, 2003. − 170 с.
 • Педагогічна технологія: підруч. для підготовки бакалаврів / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк. − К.: Четверта хвиля, 2003. −164 с.
 • Психолого−педагогічні основи навчання: навч. посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закладів та курсантів військових училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. − Київ: Укр. Центр духовної культури, 2003. − 328 с.
 • Психолого-педагогічні основи навчання: навч. посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навчальних закладів та  курсантів військових училищ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко; М-во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Український центр духовної культури, 2005.− 712 с.
 • Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки: посібник / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. −   К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. − 206 с.
 • Українсько-англійський словник навчально-педагогічних понять та термінів: метод. посібник / Вовк Л., Падалка О., Панченко Г. та ін.; НПУ імені М. П. Драгоманова.− К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. −  152 с.
 • Діагностика і розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних закладах / авт. : І. А. Зязюн, Е. О. Помиткін, … О. С. Падалка [ та ін.];  АПН України. Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 262 с.
 • Українсько-німецький словник навчально-педагогічних  понять і термінів : методичний посібник / Мін-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. Л. Вовк, В. Гончаров, О. Падалка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 159 с.
 • Українсько-французький словник навчально-педагогічних  понять і термінів : метод. посібник / Мін-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. Л. Вовк, В. Гончаров, О. Падалка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - 293 с.
 • Виховання у цілісному педагогічному процесі: навч.-метод. комплекс / укл.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка, Г. Д. Панченко, В. В. Вишківська, О. В. Піскун. − К. : МП : Леся, 2008.   − 376 с.
 • Психолого-педагогічні основи навчання: навч. посіб. для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів пед. навч. закладів та  курсантів військових навч. закладів. – 3-є вид., перероб. і допов. / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко; М-во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Укр. центр духовної культури, 2008. − Т. 1.  - 420 с.; Т.».-440 с.
 • Економічне виховання учнівської молоді: теорія і практика: навч.-метод. посібник / О. Т. Шпак, М. М. Баб’як, О. С. Падалка, та ін. – Дрогобич: Вимір, 2009.  - 532 с.
 • Педагогіка вищої школи / авт.: В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. С. Волощук, ... О. С. Падалка [та ін.]; за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. – К.: Педагогічна думка, 2009. - 256 с.
 • Дидактико-матетичні основи формування  економічної     компетентності : навч. посібник  / О. С. Падалка, О. Т. Шпак,    В. В. Приступа / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во   НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 240 с.
 • Економічна культура учнів : навч. посібник / С. Д. Булавенко, О. С. Падалка, О. Т. Шпак; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 427 с.
 • Лабораторні роботи з обладнанням PHYWE. Фізика. 8 клас : навч.-метод. посібник /  В. П. Сергієнко, І. Т. Горбачук, І. С. Войтович, М. М. Левтік, О. С. Падалка, та ін. - К.: РВВ НПУ, 2012. – 144 с.
 • Лабораторні роботи з обладнанням PHYWE. Фізика. 7 клас : навч.-метод. посібник  / В. П. Сергієнко, І. Т. Горбачук, І. С. Войтович, О. С. Падалка, та ін.  -К.: РВВ НПУ, 2012. – 106 с.
 • Вовк Л. П. Українсько-російський словник навчально-педагогічних термінів, понять : метод. посібник / Л. П. Вовк, В. І. Гончаров, О. С. Падалка[ та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2012. -  416 с
 • Українсько-російський словник навчально-педагогічних понять і термінів / Л.Вовк, В.Гончаров, О. Падалка, та ін.; наук.-метод. версія і заг. ред. Л. Вовк ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.- 334 с.
 • Економіка освіти та управління : навч. посіб. / О. С. Падалка, І. С. Калинюк. – Київ : Пед. думка, 2013. - 183 с.
 • Проектування магістрантами навчально-методичного забезпечення / О. С. Падалка, М. М. Левшин та ін. ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2014. - 210 с.
 • Політологія : сучасні терміни  і поняття : короткий навчальний  словник-довідник для студ.  ВНЗ 1-ІV рівнів акредитації – 4-те вид., виправл. і допов / уклад. В. М. Піча ; наук. ред. Л. Д. Кліманської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми ; авт. кол. : О. А. Агарков,… В. П. Андрущенко,…О. В. Бабкіна,  О. С. Падалка [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 516 с.
 • Основи ринкової економіки  : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О. С. Падалка [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Кулішова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 472 с.

Концепції

 • Концепція розвитку соціально-економічної освіти і виховання учнів загальноосвітньої школи / І. А. Сасова, О. С. Падалка, О. Т. Шпак; Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во УДПУ імені М. П. Драгоманова, 1997. − 12 с.
 • Концептуальні засади наскрізної неперервної техніко-технологічної підготовки молоді / Корець М. С., Падалка О. С., Гуменюк Т. Б. //Трудова підготовка в рідній школi. -  2014. - №1. -  С. 18-23.

 

Методичні рекомендації

 • Основи економіки і бізнесу : навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл (для дослідно−експериментальної перевірки) / авт.-укл.: О. С. Падалка, І. А. Сасова, В. Л. Смагін, О. Т. Шпак; НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 1997. − 88 с.
 • Учись господарювати рентабельно: посібник для учнів сільських шкіл. − К., 1997. − 60 с.
 • Програма та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики: навчальні програми / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. Л. Вовк, Г. Панченко, О. Падалка та ін. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. − 77 с.
 • Основи педагогіки вищої школи: навчально−методичний комплекс для аспірантів і магістрів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. Л. Вовк, О. Падалка, Р. Семерникова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. − 59 с.
 • Технології : освітньо-професійний комплекс; галузь знань – 0101 педагогічна освіта, напрям підготовки – 010103 технологічна освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.010103; бакалавр педагогічної освіти кваліфікація – вчитель технологій і креслення : посібник /Мін-во освіти і науки  України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т гуманітарно-технічної освіти; за ред. М. С. Корця ; упоряд. : М. С. Корець, Т. Б. Гуменюк, А. І. Макаренко, О. П. Гнеденко ; рецензенти: В. М. Мадзігон, О. С. Падалка. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. -  Ч. 2. – 400 с.
 • Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів 6.060100 Політологія /М-во  освіти і науки України; Нац. пед.ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011.

 

Основні статті у вітчизняних та зарубіжних збірниках наукових праць

 • Творчий педагог в системі неперервної економічної освіти / О.     Т. Шпак, О. С. Падалка // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1997. − С. 204−206.
 • Економічне виховання в школі // Трудова підготовка в закладах освіти. − 1998. − № 2. − С.29−32.
 • Сучасні проблеми підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності / О. С. Падалка, М. П. Тименко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. − Ч. 2. − С. 113−118.
 • Готуємо студента до реального життя! : Актуалізація завдань професійно-економічної підготовки майбутнього вчителя //Гуманітарні науки. − 2001. − N2. − С. 66−71.
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова: оновлюючи вищу педагогічну освіту /Ґудзь Ю.П., Падалка О.С., Фоменко М.М. //Гуманітарні науки. – 2001.  - №2. – С. 136-140.
 • Педагогічні основи підготовки волейболістів високої кваліфікації / М. Носко, С. Власенко, О. Падалка, О. Шпак //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. − Х.: ХХПІ, 2001. − N1. − С. 3−6.
 • Технологія формування економічного мислення у студентів педагогічного університету //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки  / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во М.П.Драгоманов, 2001. – Вип.41. – С. 193-199.
 • Технології управління професійно-економічною підготовкою в умовах вищого педагогічного навчального закладу // Наука і сучасність /НПУ ім. М. П. Драгоманова.− К.: Логос, 2001. − Т. 27: Педагогіка.Філологія. − С. 113−124.
 • Технологія формування економічного мислення у студентів педагогічного університету // Наукові записки: збірник наукових праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2001. − Вип. 41.−С. 193−199.
 • Економіка, що потрібна всім: Інформаційні технології в системі економічної підготовки майбутнього вчителя // Гуманітарні науки. − 2002. − N2. − С. 90−93.
 • Економічна освіта майбутнього вчителя (теоретико−методичні аспекти) // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. − Х.: НТУ “ХПГ”, 2002. − Ч.2. − С. 283−286.
 • Завдання та науково−методичні рекомендації для проведення педагогічно практики / О. С. Падалка [та ін.]. − К., 2002.− 57 с.
 • Інтенсивні освітні технології // Вища освіта України. − 2002. − N2. − С.91−95.
 • Інформаційні технології в системі економічної підготовки майбутнього вчителя // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. − Ялта, 2002. − С.42−46.
 • Ідеї М. П. Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів / Падалка О. С.  // Перші  Міжнародні драгоманівські читання: матеріали ( 30 верес.-2 жовт. 2003 р.) / МОН України, АПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова [та ін. ]. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 1. - С.174-179. – Літ.: 4 н.
 • Потрібен педагог з рисами управлінця, підприємця, економіста: ідеї М. П. Драгоманова у формуванні економічного мислення майбутніх вчителів //Освіта. − 2003. − № 44 (5061), 24 вересня-1 жовтня. − С.7
 • До проблеми змісту особистісно орієнтованих технологій, як дидактичного аспекту підготовки вчителя // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць /за ред. Л. Л. Товажнянського та О. Г. Романовського. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – Вип. 4 (8). – С. 344.
 • Проблеми вищої освіти у створенні моделі інноваційно орієнтованої економіки / В. Бобров, О. Падалка // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / Інститут вищої освіти АПН України. - К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2004. - N3. - C. 45-48 .
 • Сучасна українська цивілізація в Європейському та світовому просторі: проблеми місця та ролі // Україна дипломатична. - К., 2004. – Вип. ІV.− С. 508−518.
 • Економіка освіти: Проблеми, інновації сучасного розвитку / В. Я. Бобров, О. С. Падалка // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: до 170-річного ювілею. Сер. 18: Економіка і право / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. - Вип. 3. - С. 17-22
 • Інформатизація підготовки магістра в системі педагогічної освіти     //Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічності освіти (історичний, теоретико-практичний аспекти): матеріали Міжнародної наук. конф., присвяченої 170-річному ювілею НПУ імені М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. − С. 31−32.
 • Неперервна економічна освіта учнів у системі „школа − ВНЗ”           //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 18: Економіка і право. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,  2005. − Вип. 2. − С. 49 – 59.
 • Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції / О. С. Падалка // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; НАПН України та ін.  – Черкаси-Київ, 2011. – С. 621-624.
 • Формування складників педагогічної культури у магістрів                 //Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнародної наукової конференції / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. − С. 154 – 159.
 • Дистанційне навчання у системі економічної підготовки вчителя //Педагогічна освіта України: національні традиції та Європейські інновації: матеріали наук.-практ. конф. Секція: Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу / заг. ред.: Л. Вовк, О. Падалка. − К.: ”МП Леся” 2006. − С.145−154.
 • Проблеми економічної теорії і практики у науковій спадщині М. Драгоманова //Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали до 165-річчя з дня народження М. Драгоманова / НПУ ім. М. П. Драгоманова. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. − Вип.1. − С. 142−146. − Літ.: 19 н.
 • Інтегративний підхід до організації навчання у професійно-технічних закладах освіти / О. С. Падалка, О. В. Аніщенко //Динамика исследования – 2008 : матеріали  за IV Междунар. науч.–практ. конф., 16-31  юли 2008 г., г. София. – София : «Бял- ГРАД-БГ» ООД, 2008. – Т.10 : Пед. науки. – С. 68-71.
 • Особливості  економічної освіти та виховання //Наукові записки. Сер.: Педагогіка. Історія / НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 78. – С. 3-11. – Літ. : 12 н.
 • Філософські засади  професійно-економічної підготовки вчителя //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія: журнал наукових праць / гол. ред. В. П. Бех.– К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 83.  – С.57-64.
 • Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя / О. Падалка,  В. Аніщенко // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Відділ андрагогіки.  – К., 2010. - Вип. 2. – С. 203-209.
 • Професійно-економічна підготовка вчителів у контексті андрагогічного підходу // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: матеріали звітної наук. конф. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за 2009 рік. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 274 – 276.
 • Професійно-економічна підготовка майбутніх  вчителів у вищих навчальних закладах // Наукова сесія, присвячена 175-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова : за версією  і сприянням ректора університету імені В. П. Андрущенка : у двох книгах / упоряд. Л. П. Вовк, О. С. Падалка; вступ. слово В. П. Андрущенка ( с. 3-4).  – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Кн. 1. – С. 98-107. – Літ.: 12 н.
 • “Економічні справи” в системі наукових поглядів Михайла Драгоманова // Відомий-невідомий Михайло Драгоманов: науковий збірник до 170-річчя від дня народження М. П. Драгоманова / редкол.: В. Андрущенко, ...В. Бех, О. Падалка, Г. Волинка [та ін.]; упоряд: В. Погребенник [та ін.]; М-во освіти, науки, молоді та спорту України; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.163-172.
 • Професійна компетентність вчителя безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс]  / Аніщенко В., Падалка О. //  Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Відділ андрагогіки. – К.: ТОВ ВД «ЕКМО», 2011. – Вип. 3, ч. 1. – С. 210 – 216.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2011_3(1)__28.pdf
 • Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 18: Економіка і право: зб. наук. праць.– К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14. - С. 57-62. – Літ. : 7 н.
 • Професійно-економічна підготовка  майбутнього вчителя  у контексті  європейської інтеграції // Розвиток  педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць; IV Наукового Форуму Україна-Польща / М-во освіти, науки, молоді та спорту України; НАН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 621-624
 • Культурологічний підхід  у професійній  підготовці вчителів / В. Анищенко, О.  Падалка  // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Відділ андрагогіки. – Київ ; Ніжин : Лисенко, 2013. – Вип. 6. – С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2013_6_14.pdf
 • Особливості впливу маркетингу освіти на формування професійних компетенцій випускників  ВНЗ у контексті європейської інтеграції / О. С. Падалка, М. П. Вачевський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право: [зб. наук. пр.]. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 23. – С. 24-33. – Літ.: 14 н.
 • Педагогічні проблеми у філософських працях Г. Сковороди  // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. праць. -  К.: Богданова А. М., 2013. – С. 178-189. - Літ.: 24 н.
 • Дидактична сутність педагогічних технологій в економічній  підготовці учнівської молоді// Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства : кол. моногр. / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, … О. С. Падалка та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – Київ : Пед. думка, 2012. – С. 369-388.
 • Професійні цінності вчителя у контексті педагогіки безпеки / В. Аніщенко, О. Падалка // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Відділ андрагогіки. – Київ; Ніжин : Лисенко, 2012. – Вип. 4. – С. 192-197.
 • Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції / О. С. Падалка // Європейські педагогічні студії. Педагогічні науки. Філософські науки. Освітня політика. Менеджмент освіти / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи ; ред. колегія: В. П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Пнек [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - С.142-148. – Літ.:7 н.
 • Економіка та менеджмент освіти: національний аспект [Електронний ресурс] / О.Падалка, В. Кулішов // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2013. - № 6. - С. 40-52.
 • «Економічні справи» в системі наукових поглядів Михайла Драгоманова / О. С. Падалка // Інноваційність у науці і освіті: наук. вид. до ювілею професора, д-ра хабілітованого Франтішека Шльосека / [редкол. : В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські (заст. голови), Н. Ничкало (заст. голови) ; упоряд. Н. Ничкало, І. Савченко]; Хмельницький нац. ун-т. - К.: Богданова А. М., 2013. - С.152-162.
 • Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя в умовах євроінтеграції / О. С. Падалка // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Дод. 1, т. 1. Вища освіта України: теоретич. та наук.-метод. часопис. – 2013. - № 3(50). – С.35-37. – Літ. : 7 н.
 • Edukacja ekonomiczna jako przedmiot badań = Економічне виховання учнів як предмет педагогічних досліджень / O. Padałka //Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny  / Uniwersytet  Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji / PIB w Radomiu ; red.: Z. Szaroty, F. Szloska. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, b. r.(2013). – C. 396-407.
 • Виявлення сформованості пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки [Електронний ресурс]  // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2014. - Вип. 9. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_9_39.pdf
 • Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя у контексті європейської інтеграції / О. С. Падалка // Вища освіта України. Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології :  тем.  та наук.-метод. часопис ; редкол.: В. Андрущенко (гол. ред.). – Київ – Кіровоград, 2014. - Т. 1, №3 (54). -   С. 46-49. - Літ.: 7 н.
 • Феномен самонавчальних організацій у контексті проблеми неперервної освіти [Електронний ресурс] / В. А. Аніщенко, О. С. Падалка // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 1. - С. 6-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OD_2014_1_3.pdf
 • Виховання у структурі цілісного педагогічного процесу // Mатеріали наукової конференції викладачів кафедри теорії та історії педагогіки, 9-10 квітня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України,  Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упоряд. Л. Вовк, О. Падалка, В. Вишківська; вступ. слово В. Андрущенка [ с. 3.].  – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 15-22. – Літ. : 7 н.
 • Децентралізація – нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України / О. С. Падалка, В. В. Кулішов //Економіка України. – 2015. - №10. – С.45-53.
 • Синергетична єдність зовнішнього та внутрішнього середовища як атрибут соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом  // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólczesnośći : зб. наук. пр. : у 2-х томах ( VI українсько-польський форум, 15–16 вересня 2015 р.)/ НАПН України, Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Комітет пед. наук Польської Академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Академія спец. педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. – Київ ; Варшава : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 2. - С.  70-78.
 • Національна та європейська освіта : здобутки та надбання /О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Європейські педагогічні студії. Педагогічні науки. Філософські  науки. Освітня політика. Менеджмент освіти / Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 5-6. - С.24-36.- Літ.: 19 н.

 

Монографії та збірники наукових праць,видані за науковою редакцією О.С.Падалки

 • Проблеми змісту педагогічної    підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний,  теоретико-практичний аспекти): матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої   170-річному ювілею ун-ту /за заг. ред. Л. Вовк, О. Падалка [та ін.]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 150 с.
 • Педагогічна освіта України: національні традиції та Європейські інновації: матеріали наук.-практ. конф. Секція : Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах Європейського освітнього та інтеграційного процесу / заг. ред.: Л. Вовк (вступна стаття, с. 5−15.), О. Падалка. − К.: ”МП Леся”, 2006. − 240 с.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурні комунікації та толерантність в освіті”: зб. матеріалів наук.-практ. конф., (29-30 квітня 2009 р.) / НПУ імені М. П. Драгоманова; редкол. В. П. Андрущенко, ...О. С. Падалка [ та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 168 с.
 • Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл. : Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; ред. рада: В. П. Андрущенко,...В. П. Бех,...Г. І. Волинка,...О. С. Падалка [та ін.].  – 2-ге вид., допов. і перероб. -  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - 313 с. – (Серія “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”. До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова.
 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова:  alma mater /Мін-во освіти і науки України; редкол.: В. П. Андрущенко,... О.  С. Падалка [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - 61 с.
 • Професори НПУ ім. М. П. Драгоманова: біобібліографічний довідник 1944-2009 рр. / укл.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; ред. рада : В. П. Андрущенко, ...В. П. Бех, ...Г. І. Волинка, ...В. Б. Євтух,... О. С. Падалка [та ін.]; за заг. ред. В. П. Андрущенка [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і перероб.    –  К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 407 с. –Серія “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”. (До 175 – річчя з дня заснування НПУ ім. М. П. Драгоманова).
 • Університетська освіта в Україні і світі : стан, проблеми та шляхи розвитку : програма наук.-практ. конф., 25-27 груд. 2009 р. / МОН України, Інститут вищої освіти АПН України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, ВНПУ ім. Л.Українки; О.С.Падалка “Інноваційна педагогіка як наука і практика : зміна пріоритетів” та ін. – Київ,Луцьк : Вид-во НПУ ім.. М. П. Драгоманова. –16 с.
 • Андрущенко В. П. Управління педагогічним університетом : Статті. Доповіді. Звіти. 2003-2010 рр. / М-во освіти і науки України; НПУ імені М. П. Драгоманова, ред. рада : А. Т. Авдієвський, В. П. Бех, Р. М. Вернидуб, П. В. Дмитренко, А. Г. Кудін, В. П. Лавриненко, О. С. Падалка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 952 с.
 • Драгоманов М. Із наукової спадщини /М. Драгоманов; редкол.: В. П. Андрущенко, В. П. Бех, Г. І. Волинка, О. С. Падалка, В. Ф. Погребенник ( відп. секретар, упоряд. та прим.). –К.: Знання України, 2010. – Кн. 1: Політологія. Культурологія. - 595 с.
 • Жадько В. О. Черкащина: універсальна енциклопедія: документально-публіцистичне, наукове фотоілюстроване історичне видання / наук. консультант В. П. Андрущенко; наук.-конс. рада: В. П. Бех,...О. С. Падалка [та ін.]. - К. : ВПК “Експрес-Поліграф”, 2010.- 1104 с.
 • Молода наука НПУ імені М. П. Драгоманова: збірник праць за матеріалами  семінару “Основи педагогіки вищої школи” для аспірантів  /Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова; за наук. ред. Л. П. Вовк, О. С. Падалки.  - К. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 376 с.
 • Наукова сесія, присвячена 175-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова : за версією  і сприянням ректора університету  В. П. Андрущенка : у двох книгах / упоряд. Л. П. Вовк, О. С. Падалка; вступ. слово В. П. Андрущенка ( с. 3-4).  – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Кн. 1. – 329 с.
 • Наукова сесія, присвячена 175-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова : за версією  і сприянням ректора університету  В. П. Андрущенка : у двох книгах / упоряд. Л. П. Вовк, О. С. Падалка; вступ. слово В. П. Андрущенка ( с. 3-4).  – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Кн. 2. – 394 с.
 • Відомий-невідомий Михайло Драгоманов: науковий збірник до 170-річчя від дня народження М.П.Драгоманова / редкол.: В. Андрущенко,      ...В. Бех, О. Падалка, Г. Волинка [та ін.]; упоряд: В. Погребенник [та ін.]; Мін.-во освіти, науки, молоді та спорту України; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 382 с.
 • Технології : освітньо-професійний комплекс; галузь знань – 0101 педагогічна освіта,напрям підготовки – 010103 технологічна освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.010103; бакалавр педагогічної освіти кваліфікація – вчитель технологій і креслення : посібник / Мін-во освіти і науки  України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т гум.-техн. освіти; за ред. М. С. Корця ; упоряд. : М. С. Корець, Т. Б. Гуменюк, А. І. Макаренко, О. П. Гнеденко : В. М. Мадзігон, О. С. Падалка. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. -  Ч. 1. – 368 с.
 • Європейські студії. Управління. Економіка. Освіта   : зб. студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Бех (голов. ред.), О. С. Падалка  / редкол.[та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 1. - 80 с.
 • Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М.П.Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищення кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; редкол.: В. П. Андрущенко (голова),  Г. О. Нестеренко (заст. голови), …О. С. Падалка [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - 268 с.
 • З історії наукових студій викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова (до 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова) / ред. рада серії: В. П. Андрущенко [та ін.] ; за наук. ред. проф. Л. П. Вовк, О. С. Падалки ; упоряд. Л. П. Вовк, О. С. Падалка, О. В. Назаренко, О. В. Вознюк. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 362 с. – Сер.: Наукова діяльність професорсько-викладацького складу  НПУ імені М. П. Драгоманова.
 • Mатеріали наукової конференції викладачів кафедри теорії та історії педагогіки, 9-10 квітня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України,  Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упоряд. Л. Вовк, О. Падалка, В. Вишківська; вступ. слово В. Андрущенка [ с. 3.].  – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - 183 с.
 • Благун Н.М. Методологія соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / Н. М. Благун ; Нац. пед. ун-т імені М. П.Драгоманова; рецензенти : О. С.Падалка, Н. М. Островерхова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.-368 с.
 • Освіта і педагогічна наука  України і Польщі. 1991-2015=Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy I Polski /1991-2015 : бібліографічний покажчик=Przewodnik bibliograficzny  / уклад. : Н. І. Тарасова, О. С. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах; наук консульт. Н. Г. Ничкало, О. С. Падалка ; Мін-во освіти і науки України, Національна академія пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Держ. наук.-пед. бібліотека України імені  В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,  2015. – 344 c. –До 6- го Форуму
 • Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólczesnośći : зб. наук. пр. : у 2-х томах ( VI українсько-польський форум, 15–16 вересня 2015 р.) / НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Комітет пед. наук Польської Академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Академія спец. педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи; ред. кол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко,… Л. Л. Макаренко, О. С. Падалка, Л. В. Савенкова [та ін.]. – Київ ; Варшава : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т.1. – 661 с.
 • Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólczesnośći : зб. наук. пр. ( VI українсько-польський форум, 15–16 вересня 2015 р.) / НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Комітет пед. наук Польської Академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Академія спец. педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи; ред. кол.: В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, … Л. Л. Макаренко, О. С. Падалка, Л. В. Савенкова [та ін.]. – Київ ; Варшава : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т.2. –525 с.


Проректор з наукової роботи

Савицький Іван Володимирович

доктор наук, професор

Email:

Телефон: +38(044)-338-00-49

               Савицький Іван Володимирович народився у місті Одеса у 1959 році. Після закінчення з відзнакою лікувального факультету Одеського Медичного інституту ім. Пирогова у 1982 році почав свій трудовий шлях асистентом на кафедрі біохімії.

               У 1987 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2003 році – докторську. У 2010 році отримав звання доцента, а в 2015 – звання професора за фахом «патологічна фізіологія».

               З 2013 по 2016 роки – завідувач кафедри загальної і клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету, а з 2016 по 2020 роки – професор цієї ж кафедри.

               З 2020 року – проректор з науково-педагогічної роботи Одеського міжнародного медичного університету.

               Савицький І.В. – висококваліфікований фахівець, провідний вчений в галузі патофізіології, представник однієї з найвидатніших шкіл України – Одеської.

               Основні напрямки наукової діяльності професора Савицького Івана Володимировича: вивчення ендотеліальної дисфункції при патологічних станах, розвитку оксидативного стресу та поліорганної недостатності при перитонітах, ускладнень при цукровому діабеті, зокрема діабетичних ретинопатій.

               Під його керівництвом виконано 6 кандидатських дисертацій, до захисту готуються 3 докторські і 4 кандидатські.

               Професор Савицький І.В. активно впроваджує наукові ідеї серед студентської спільноти – під його проводом студенти неодноразово ставали переможцями та призерами студентських олімпіад, а 4 учні за високопрофесійні та оригінальні роботи були нагороджені іменними стипендіями Національної академії медичних наук України.

               Іван Володимирович Савицький – член спеціалізованої вченої ради при Науково-дослідному інституті очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова, член редакційних колегій низки медичних часописів.

               Автор понад 350 наукових робіт, в тому числі 5 монографій: «NO-залежні механізми стимуляції репродуктивної системи самців» (2001), «Нирки та радіація» (2006), «Патофізіологічні та клінічні аспекти патології сполучної тканини» (2015); «Патогенез ендотеліальної дисфункції та окислювального стресу при перитонітах» (2020), «Патофізіологічні механізми розвитку постгепорагічних анемій при крововтратах у гінекологічній практиці» (2020), Автор 2 підручників з патологічної фізіології для студентів-іноземців англійською мовою (2014, 2020 роки).

               Савицький І.В. є видатним винахідником – за його участю зареєстровано 22 патенти.

               Наукові здобутки Івана Володимировича високо оцінені вченою громадою України – у 2019 році він був нагородженій медаллю ім. В.В. Підвисоцького «За висоці наукові досягнення».


Проректор з науково-педагогічної діяльності

Кот Олена Володимирівна

кандидат економічних наук, професор

Email:

 • 1991-1997 рр. – Харківська державна академія технології та організації харування Спеціаліст
 • Спеціальність: Економіка підприємств (диплом з відзнакою)
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – 8.10.2008р.
 • Присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки – 20.01.2011р.

Професійна активність

 • Загальна кількість наукових праць – більше 120
 • Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, у періодичному виданні, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection – 1, колективні монографії, публікації іноземною мовою - 5
 • Видання навчальних посібників, монографій
 • Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії": член робочої групи управління проектом ЄС Еразмус+ «Higher education institutions for youth entrepreneurship» 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBU-EP-PE.
 • Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою: "Міжнародна економіка" - для іноземних студентів спеціальності 292 «Міжнародна економічні відносини» з англійською мовою навчання ( 72 год/рік); "Тренінг з міжнародної економіки" - для іноземних студентів спеціальності 292 «Міжнародна економічні відносини» з англійською мовою навчання (12 год/рік).
 • Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики – 5.
 • Керівництво та участь у виконанні госпдоговірних тем – 5, бюджетних тем – 4.

Директор Європейської Медичної Школи

Літвінова Наталія Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

Email:

 

 • У 1996 р. закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». По його закінченні з 1996 по 1999 рр. проходила навчання в магістратурі за спеціальністю «Онкологія і онкохірургія» на кафедрі онкології Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького.
 • У 1999 р. Н.Ю. Літвінова запрошена завідувачем кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О.Богомольця професором В.Г.Мішаловим на посаду асистента кафедри, з 2013 р. працює доцентом на тій же кафедрі. Стажувалася у Віденській університетській клініці за спеціальностями “Серцево-судинна хірургія”, “Трансплантологія” в 2003 і 2004 рр.
 • У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія» в Науково-дослідному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на тему «Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця».
 • Є лікарем вищої категорії за фахом «Хірургія».
 • Має значний досвід оперативних втручань у невідкладній і плановій хірургії. Володіє сучасними методами діагностики і хірургічного втручання, займається науковою та винахідницької роботою.
 • Має близько 150 друкованих робіт, 10 деклараційних патентів на винаходи з проблем діагностики та лікування судинної патології, є співавтором навчальних посібників «Лекції з госпітальної хірургії» у трьох томах, «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4». Бере участь у наукових конференціях з судинної хірургії.
 • У 2011 р закінчила з відзнакою Київський Національний університет
  ім. Т.Г.Шевченка, юридичний факультет.
 • Н.Ю.Літвінова закінчила роботу над виконанням докторської дисертації на з проблем застосування стовбурових клітин і факторів росту клітин у лікуванні нерекоструктабельної хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Виступала із доповідями про проведену у рамках дисертації роботи на конференціях судинних хірургів. Нагороджена почесною грамотою Київської міської ради профспілки працівників охорони здоров’я та міської ради профспілок м. Києва «За вагомий особистий внесок у розвиток хірургії та високий професіоналізм».
 • 3 2008 р. є секретарем журнал «Серце і судини», з 2006 р. редактором англійських текстів в журналі “Хірургія України”.
 • У 2015 р. отримала звання доцента кафедри хірургії №4.
 • Нагороджена орденом св. Великомучениці Варвари від Української православної церкви за допомогу пораненим на Майдані в 2014 р.
 • З 2015 р. читає лекції з  клінічної анатомії на англійській мові студентам-іноземцям. У 2015 р. пройшла тестування у центрі British council та отримала рівень В2. Має сертифікат референта-перекладача медичної літератури. У 2015 р. успішно пройшла навчання з удосконалення систем управління у вищому навчальному закладі та навчальний курс із підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю.
 • З 2014 р.- заступник декана медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • З 2015 р.-декан медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.
 • Квітень 2019- директор Інституту медицини Київського міжнародного університету

Директор Європейської Школи Бізнесу

Чатченко Ольга Євгенівна

к.екон.н., доцент

Телефон: +38(044) 338-00-41

Email: .u

Email:

 • У 1996 році з відзнакою закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері».
 • З 1996 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі Харківського державного університету харчування та торгівлі
 • З 2000 по 2020 рр. працювала у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на кафедрі менеджменту на посаді асистента (2002 р.), на кафедрі менеджменту організацій на посаді старшого викладача (2008 р.), на посаді доцента (2015 р.).
 • У 2007 році здобула другу вищу освіту у Вищій школі підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіст з маркетингу».
 • В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства».
 • У 2017 році участь у міжнародному науковому проекті за програмою Erasmus+. Ключова дія 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices (Співпраця в області інновацій та обміну передовим досвідом); Тип дії: Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership (Розвиток потенціалу молоді. Країни Східного Партнерства); Тип проекту: Partnership for Entrepreneurship (Партнерство для підприємництва); Назва проекту: Higher education institutions for youth entrepreneurship («Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва»); Номер проекту: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE.
 • З 2018 р. по 2020 р. – заступник декана з виховної роботи факультету менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі.
 • У 2018 році успішно склала іспит та отримала міжнародний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з мов країн Європейського Союзу (англійської).
 • У 2018 році пройшла стажування у Вищій школі соціально-економічного розвитку Польща, м. Пжесворк
 • У 2019 році пройшла стажування у Вищій школі бізнесу National – Louis University
 • Автор більш 49 наукових і науково-методичних праць, в том числі 1 наукова публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, 4 авторських свідоцтва 1 монографія, 24 методичних рекомендацій.
 • З 2020 року член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції (APREI)».
 • Коло наукових інтересів: формування бізнес-моделей підприємства, питання менеджменту організацій, управління персоналом, оцінка та розвиток професіоналізму та компетентності персоналу.

Директор ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа»

Омельяненко Максим Вікторович

доктор технічних наук, кандидат архітектури, доцент

Email:

 • У 1991 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура».
 • З 1991 по 1995 рр. працював в Українському зональному науководослідному та проектному інституті по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП) на посаді архітектора, архітектора 2 категорії відділу архітектури житла. В цей же час заочно навчався в аспірантурі цього ж інституту за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд».
 • У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Архітектурно-планувальна організація квартир міської забудови, категорованих за рівнем комфорту» за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд».
 • З 1995 по 2002 рр. працював у Київському національному університеті будівництва і архітектури асистентом, доцентом, начальником редакційно-видавничого відділу.
 • У 2001 р. отримав вчене звання по кафедрі містобудування.
 • З 2002 по 2008 рр. працював на державній службі у Державному комітеті України з будівництва та архітектури, Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України на посадах головного спеціаліста, заступника начальника Управління – начальника відділу, начальника Управління, начальника відділу.
 • У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи нормування елементів міського середовища» за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування».
 • У 2006 р. обраний дійсним членом Академії будівництва України.
 • З 2008 по 2011 рр. працював у Національному авіаційному університеті завідувачем кафедри архітектури.
 • З 2011 по 2013 рр. працював на державній службі у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на посаді заступника директора Департаменту – начальника відділу.
 • З 2013 по 2017 рр. працював у Відокремленому структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» на посаді завідувача кафедри.
 • З 2017 по 2020 рр. працював у Київському міжнародному університеті на посадах декана факультету будівництва та архітектури, завідувача кафедри будівництва та архітектури.
 • Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 2 навчальні посібники.
 • Коло наукових інтересів: методологія формування нормативної бази в будівництві, теорія архітектури, технічне регулювання у будівництві.

Директор ННІ «Європейська юридична школа»

Башкатова Вікторія Василівна

кандидат юридичних наук, доцент

Email:

 • У 2008 році закінчила Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, за спеціальністю «Правознавство».
 • 2015 році захистила кандидатську  дисертацію на тему «Захист прав і законних інтересів особи в адміністративному праві», за спеціальністю12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 • 2019 року отримала  свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.
 • З 2003 по 2008 рр. працювала у Відкритому акціонерному товаристві «Птахофабрика Київська» юрисконсультом, начальником юридичного відділу.
 • З 2008 по 2016 рр. працювала на посаді начальника відділу аналітично-статистичної роботи та організаційної роботи Київського апеляційного адміністративного суду.
 • З 2016 по 03.2020 рр. працювала в Національному агентстві з питань запобігання корупції на посадах керівника відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту, керівника Адміністративного департаменту, керівника Управління документального забезпечення та контролю.
 • У 2016 році працювала за сумісництвом асистентом кафедри  теорії та історії держави і права в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
 • З 2017 по 2019 рр. працювала за сумісництвом лектором у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. 

Автор 7 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографія.


Вчений секретар вченої ради

Кузьменко Ольга Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

Телефон: +380973250734

Email:


ВСТУП 2021

Для кожного учня школа - саме те місце, де закладають фундамент, на якому потім можна буде побудувати усе майбутнє життя. Але для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету: тут вас навчать не тільки основам життя, але й тому, як їх використовувати на практиці.

Не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вже давно пройшли часи, коли вища освіта була гарантом гарного майбутнього. Сучасність доказує, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато - а що з цим робити не знають ані роботодавці, ані самі роботопошукавці. Це відбувається через те, що студентам дають багато теоретичних знань, але жоден заклад вищої освіти не вчить їх ці знання використовувати.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету - університету, який не тільки дасть вам в руки інструменти для будування вашого майбутнього, але й научить вас їми користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в умовах сучасності одна тільки наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, ви зробите крок не тільки у напрямі вдалого професійного зростання та багатосторонніх знань, але й зможете навчитися використовувати свої знання на практиці та редагувати їх в залежності від вимог часу.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас