+38 044 338 00 43

Публічна інформація

Статут

Ліцензії та сертифікати про акредитацію

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб які навчаються в ЗВО

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Звіт ректора

Штатний розпис

Стратегія розвитку МЄУ

Мова навчання у Міжнародному європейському університеті

Положення про проведення вступних випробувань Міжнародного європейського університету

Положення про приймальну комісію Міжнародного європейського університету

Положення про загальний відділ Міжнародного європейського університету

Положення про апеляційну комісію Міжнародного європейського університету

Положення про мовний центр Міжнародного європейського університету

Положення про наглядову раду Міжнародного європейського університету

Положення про комісію з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав Міжнародного європейського університету

Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічніх, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського університету

Положення про ректорат Міжнародного європейського університету

Положення про юридичний відділ Міжнародного європейського університету

Положення про редакційно-видавничий відділ Міжнародного європейського університету

Положення про міжнародний навчальний центр Міжнародного європейського університету (зі змінами)

Положення про робочу групу із самооцінювання освітніх програм Міжнародного європейського університету

Положення про експертну комісію Міжнародного європейського університету

Положення про електронний інституційний репозитарій Міжнародного європейського університету

Положення про етичний кодекс Міжнародного європейського університету

Положення про порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження Міжнародного європейського університету

Положення про відділ охорони праці та пожежної безпеки Міжнародного європейського університету

Політика щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про бухгалтерію

Положення про затвердження, замовлення, виготовлення, облік і видачу документів про вищу освіту та академічних довідок у Міжнародному європейському університеті (проєкт)

Положення про порядок, затвердження, замовлення, друк, видачі та обліку документів про вищу освіту у Міжнародному європейському університеті

Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язананих із сексуальними домаганнями у Міжнарожному європейському університеті

Інструкція з діловодства Міжнародного європейського університету (зі змінами)

Положення про відділ кадрів Міжнародного європейського університету

Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат Міжнародного європейського університету

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічніх працівників Міжнародного європейського університету

Порядок оформлення, вилучення посвідок на тимчасове проживання та реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання студентів - іноземних громадян Міжнародного європейського університету

Положення про проведення всеукраїнських студентських олімпіад в Міжнародному європейському університеті

Положення про методичну комісію навчально-наукового інституту "Європейська школа бізнесу" Міжнародного європейського університету

Положення про відділ роботи з єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО) в Міжнародному європейському університеті

Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах Міжнарожного європейського університету

Положення про вчену раду Міжнародного європейського університету

Положення про організацію та порядок проведення державної атестації в Міжнародному європейському університеті

Положення про організацію самостійної роботи студента в Міжнародному європейському університеті

Положення про навчально-виховну та організаційну роботу кураторів академічних груп, кураторів спеціальностей Міжнародного європейського університету

Положення про організацію та проведення поточного і підсумкового контролю, і процедуру його оскарження в Міжнародному європейському університеті

Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із дискримінацією у Міжнародному європейському університеті

Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Міжнародного європейського університету

Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників Міжнародного європейського університету

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Міжнародному європейському університеті

Положення про навчально-методичний центр Міжнародного європейського університету (зі змінами)

Положення про відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства Міжнародного європейського університету

Положення про навчальний відділ по роботі зі студентами навчально-наукового інституту "Європейсько медична школа" Міжнародного євпроейського університету

Положення про навчально-наукову бібліотеку Міжнародного європейського університету

Положення про міжнародний відділ Міжнародного європейського університету

Договір на здійснення документообігу з Науково-технічною бібліотекою ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Концепція освітньої діяльності Міжнародного європейського університету

Положення про центр забезпечення якості освіти

Положення про відділ практики (зі змінами)

Положення про практику в Міжнародному європейському університеті

Положення про змішане (аудиторно-дистанційне) навчання

Положення про реалізацію здобувачами вищої освіти права на формування індивідуальної освітньої траєкторії

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у приватному закладі вищої освіти "Міжнародний європейський університет"

Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти у приватному закладі вищої освіти "Міжнародний європейський університет"

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Порядок розгляду та затвердження наукових та навчально-методичних матеріалів

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти

Положення про центр іноземних мов GOVORY Міжнародного євпроейського університету (зі змінами)

Положення про студенський гуртожиток Міжнародного європейського університету

Правила внутрішнього розпорядку в студенських гуртожитках Міжнародного європейського університету

Положення про студенське самоврядування гуртожитку Міжнародного європейського університету

Положення про вчену раду навчально-наукового інституту «Європейська медична школа» Міжнародного європейського університету

Положення про відділ з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами навчально-наукового інституту «Європейська медична школа» Міжнародного європейського університету

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян Міжнародного європейського університету

Положення про організацію освітнього процесу у Міжнародному європейському університеті

Положення про освітню програму

Положення про експертні ради роботодавців

Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи в МЄУ

Положення про оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту «Європейська школа бізнесу»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Міжнародного європейського університету

Положення про неформальну освіту

Положення про силлабус навчальної дисципліни

Положення про Вчену Раду ННІ "ЄШБ"

Положення про навчально-методичне забезпечення дисципліни

Положення про преміювання

Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Міжнародного європейського університету

Положення про групу моніторингу якості освіти Міжнароного європейскього університету

Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників Міжнародного європейського університету

Положення про опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при завершенні навчального року (рейтингове анкетування) в Міжнародному європейському університеті

Правила прийому на навчання до Міжнародного європейського університету у 2021 році

Положення про атестацію педагогічних працівників Міжнародного європейського університету

Порядок видачі запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства Міжнародного європейського університету

Положення про центр зв'язків з громадськістю та розвитку молодіжних ініціатив

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в Міжнародному європейському університеті

Положення про кафедру

Положення про студентське самоврядування Міжнародного європейського університету

Положення про приймальну комісію Міжнародного європейського університету (зі змінами)

Положення про апеляційну комісію Міжнародного європейського університету (зі змінами)

Положення про організацію та проведення вступних випробувань Міжнародного європейського університету (зі змінами)

Положення про проведення співбесід в Міжнародному європейському університеті

Порядок подання та розгляду апеляційних заяв в Міжнародному європейському університеті

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів Міжнародного європейського університету

Положення про вибіркові дисципліни в Міжнародному європейському університеті

Положення про визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін)

Положення про безпеку життєдіяльності під час літніх та зимових канікул для учасників навчального процесу Міжнародного європейського університету

Положення про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці зі студентами, аспірантами, слухачами Міжнародного європейського університету

Положення про порядок обрання, прийняття та переведення на посади наукового-педагогічних працівників у Міжнародному європейському університеті

Положення про освітнього омбудсмена у Міжнародному європейському університеті

Положення про освітнього омбудсмена у Міжнародному європейському університеті (зі змінами)

Положення про раду молодих вчених Міжнародого європейського університету

Порядок захисту прав членів спільноти Міжнародного європейського університету

Положення про директорат навчально-наукового інституту приватного закладу вищої освіти "Міжнародний європейський університет"

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в ПЗВО "Міжнародний європейський університет"

Положення про Комісію Міжнародного європейського університету з визнання іноземних документів про освіту

Порядок визнання в Міжнародному європейському університеті ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах

Порядок визнання в Міжнародному європейському університеті документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

ВСТУП 2021

Для кожного учня школа – місце, де закладають фундамент, на якому будується подальше життя. Проте для гарного майбутнього одного фундаменту замало. Саме цьому, ми запрошуємо усіх абітурієнтів до нашого університету, тут Вас навчать не тільки основам життя, але й тому здобуті під час навчання знання застосовувати на практиці.

Ні для кого не секрет, що в наш час кожна людина бажає досягти якомога більшого. Вища освіта до недавнього часу була гарантом успішного майбутнього, проте сучасність доводить, що висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців багато, але не кожен має змогу самореалізуватись у цікавій йому сфері з отриманням достойної заробітної плати. Причиною цього є подача лише теоретичних знань і відсутність практики.

Саме тому ми запрошуємо вас до Міжнародного європейського університету – навчальний заклад, який не тільки дасть Вам в руки інструменти для спорудження Вашого майбутнього, але й навчить вас ними користуватися.

Викладачі в Міжнародному європейському університеті розуміють, що в сучасних умовах наявність диплому не є запорукою успішного кар'єрного росту, усе залежить від того, чи вміє студент використовувати набуті знання на практиці. Обравши наш університет, Ви зробите крок до вдалого професійного зростання та успішної кар'єри.

Контакти

Адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, буд.42 В, м. Київ, Україна - 03187

Телефон

+38 044 338 00 43

Email

Приєднатися до нас